Geologisk Nordamerika
Fra forordet
'For at tilfredsstille grønlændernes glæde for billeder udsendte trykkeriet i 1858 to små billedhæfter med [enkelte] håndkolorerede billeder. Det ene, der hedder »En Samtale om Krig«, viser på underfundig måde en mængde forskellige situationer, der har med ufred at gøre, f.eks. børns slagsmal, borger-folk i heftig diskussion og et drabeligt slag mellem to hære. Træsnittene er ikke skåret i Grønland, men er for størstedelens vedkommende lånt fra det illustrerede ugeblad »For Store og Smaae«, der udkom i København 1854-55.
Selve teksten, der både foreligger på grønlandsk og dansk i originaludgaven, er skrevet af Rasmus Berthelsen. Den består af en samtale mellem en kateket [i mission en indfødt lærer, der forbereder andre til den kristne dåb] og en præst om krig, og den belyser dette moralske spørgsmal, som var nyt for grøn-lænderne, på en måde, der viser os noget om denne oplysningsepoke i Grønland.'
Illustration nr. 3 mellem side 8 og 9.
Sume: Inuit Nunaat Demos 20 1974

Grønland / Greenland / Kalaallit Nunaat

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige : kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Grønland er en dansk  nordamerikansk ø i det nordlige Atlanterhav med kystlinje til Canada ved Baffinbugten / Baffin Bay; og Hall Bassin, der er en del af Nares Strædet, et sund mellem Grønland og Canadas nordligste ø, Ellesmere Island. Blandt andre øer i området kan nævnes Diskoøen / Qeqertarsuaq, den store ø og Hans Island.
GIUK passagen mellem Grønland og Island.
Kultur: Sammenslutningen af museer i Grønland
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Det Grønlandske Landsbibliotek.
Grønlandsk bogfortegnelse er integreret i Dansk bogfortegnelse
Bibliographia Groenlandica eller Fortegnelse paa værker, afhandlinger og danske manuskripter der handle om Grønland indtil Aaret 1890. - 269 s.
- http://www.archive.org/details/bibliographiagr00laurgoog
Bertelsenmik, Rasmus: Okalokatigingnek, sorssungnek pivd-lugo, agsiligsanik kavsînik nalunaiarsimassok : akêt mis-sigssuissut avguasavait uvigdlarnernut kainakut pisut kinguainut. / En Samtale om Krig : En Samtale Mellem Kate-cheten Og Præsten Om Krig / Rasmus Berthelsen. Godthaab, 1858.
Genoptryk: Anders Nyborg Reprografisk genudgivelse 1973. - 14 +[14] s.; beskåret tværoktav) og i Grønland, Middelhavets perle : Et indblik i amerikansk atomkrigsforberedelse, 1983 s. 121-124.
Heri lærer grøndlænderne formodentlig for første gang om begrebet krig.
Egede, Poul, 1708-1789: Dictionarium grönlandico-danico-latinum : complectens primitiva cum suis derivatis, quibus interjectae sunt voces primariæ è Kirendo Augekkutorum (1750). - 348 s. - http://archive.org/details/cihm_35488
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Pligtafleverede grønlandske aviser i Det kongelige bibliotek betragtes som periodica og skal søges som sådan.
Grønlandsk avis- og tidsskrift-index 1950-54-. / : Det kongelige Bibliotek. Nationalbibliografisk Afdeling. - Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1976.
- https://www.katak.gl/web/arena/aviser
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Grønlandsk periodicafortegnelser er i Dansk periodicafortegnelse.
Litteratur:
Rink, Hinrich: Eskimoiske eventyr og sagn, overs. efter de indfødte fortælleres opskrifter og meddelelser. 1866. - 682 s.
- http://archive.org/details/eskimoiskeevent00evengoog
Kunst / Art
Nuuk Kunstmuseum
Kaalund, Bodil: Grønlands kunst : skulptur, brugskunst, maleri, samtidskunst.
Gyldendal. 3. reviderede og udvidede udgave. 2011.
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Grønlandske musikoptagelser registreres i Danske musikoptagelser som registrerer musikoptagelser (grammofonplader, lydbånd, compact discs) produceret for danske udgivere 1987 ff.
Teater: Grønlands Nationalteater
International organisering
Grønland er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktat-sektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Kundgørelse i Grønland varetages af Statsministeriet.
Forsvar / militær: Dansk-amerikansk 'Overenskomst om forsvaret af Grønland', 1951.
Det dansk-amerikansk udvalg vedr. anlægsarbejder i Grønland, 1961
Fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold, 1976.
Grønlands Kommando, Kangilinnguit / Grønnedal. Værnepligt: Nej, herunder Fritagelse for værnepligt for ansatte ved internationale organisationer, 1994.
Efterretningstjenester: PET's virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Sociale forhold:
The Circumpolar Health Bibliographic Database - http://www.aina.ucalgary.ca/chbd/
I den bedste mening? Om et eksperiment med grønlandske børn og mulighederne for forsoning mellem Danmark og Grønland. Integreret speciale / Maria Bunch Farver.
Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet. Efterårssemester 2010. 98 s.
Betænkning 1442 om det grønlandske retsvæsen. / Den Grønlandske Retsvæsenskommission, 2004.
Bind 1 Generelt om retsvæsnet ISBN 87-631-0027-0
Bind 2 Retsplejen og domstolene ISBN 87-631-0023-1
Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen ISBN 87-631-0023-8
Bind 4 Politiet, opfølgning mv. ISBN 87-631-0026-6
Bind 5 Lovudkast 1. del ISBN 87-631-0027-4
Bind 6 Lovudkast 2. del ISBN 87-631-0028-2
Bind 7 Litteratur og bilag ISBN 87-631-0029-0
'”Kriminalloven og retsplejeloven for Grønland har i stort set uændrede skikkelser bestået i snart henholdsvis 40 og 30 år. Disse vigtige lovgivninger for det grønlandske samfund blev dengang udformet i lyset af den grønlandske samfundsstruktur og de værdier og skikke, der prægede det grønlandske samfund. I den forløbne periode har samfundsforholdene i Grønland på en række områder ændret sig på afgørende måde. Under hensyn til denne udvikling og den debat, som er fulgt i dens kølvand, er det nødvendigt med en grundig gennemgang og nyvurdering af hele det grønlandske retsvæsen.'
Børneloven.
jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, som ændres ved § 22 i det af Folketinget den 16. maj 2013 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.),
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974
Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011
Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich, Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø, Dr. jur., professor Linda Nielsen
'Kommissorium Regeringen anmoder – efter drøftelse med Grønlands Selvstyre – professor Linda Nielsen, adjunkt Sniff Andersen Nexø og cand. mag. Jens Heinrich om at udarbejde en historisk udredning om baggrunden for, at retsstillingen for børn født uden for ægteskab var forskellig i Grønland og i Danmark frem til ikrafttrædelsen for Vestgrønland i 1963 og for Østgrønland i 1974 af lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling. Udredningen bør beskrive retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk henholdsvis dansk ret fra omkring 1914, hvor man får de første positive bestemmelser i Grønland, og frem til 1963 henholdsvis 1974 samt foretage en sammenlignende analyse af retsstillingen. Udredningen bør endvidere bl.a. beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde henholdsvis ændre retsstillingen i Grønland i perioden, samt i hvilket omfang der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom. Udredningen bør tilstræbes at være på maksimalt ca. 60 sider, inkl. sammendrag og konklusionsafsnit, men ekskl. bilag. Udredningen bedes afgivet til regeringen senest den 1. juni 2011 med henblik på efterfølgende offentliggørelse.
- http://www.stm.dk/publikationer/GRL_udredning_11/Udredning_m_bilag.pdf
Regeringens lovprogram 2013-2014 på Grønlandsudvalgets område
- http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/gru/bilag/1/1285572.pdf
Uddannelse: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, herunder Bekendtgørelse om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
'Uheldigt' at skære i arktisstudier, mens alle ser mod nord: Mens resten af verden søger efter mere viden om Arktis, så kan Eskimologi og arktiske studier ikke optage nye studerende i år. Studiet risikerer ligesom 12 andre småfag på Københavns Universitet at blive lukket fra 2017. / : Lise Richter. I: Information, 19. Januar 2016.
'13 uddannelser på Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet lukker i år for optag og risikerer helt at lukke i 2017 – et af fagene er Eskimologi og arktiske studier, som er det eneste sted i verden, hvor man kan lære grønlandsk som fremmedsprog på universitetsniveau.'
Universiteter: Ilinniarfissuaq / Grønlands Universitet - http://www.ilisimatusarfik.gl/Default.aspx
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Fiskeri:
Hellefisk, rejer, torsk.
Frygt lurer bag arktisk fiskeboom: Grønlands økonomi er i topform. Rejer, hellefisk og torsk indtjener kæmpebeløb. Men de samme klimaforandringer, der kan give flere fisk i havene, er også en trussel. Adam Hannestad. I: Politiken, 5. maj 2019.
Overskrift i den trykte udgave af Politiken.
Naturressourcer: Aluminium, antimon, beryllium, bly, cobalt, diamanter, fedtsten, flusspat, gallium, germanium, grafit, guld, indium, jern, kopper, krom, kryolit, kul (Qullissat (Kulbrækkeriet på Disko)), litium, mangan, magnesium, marmor, molybdæn, nikkel, niobium, olivin, platin, sølv, tantalum, tellur, thorium, titanium, uran, vanadium, wolfram, zink, zirkonium.
Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.
Se bl.a. Aluminium Company of Canada og Pennsylvania Salt Manufacturing Company.
Kgl. anordning nr. 153 af 27. april 1935 om udnyttelse af råstoffer i Grønlands jordbund. I: Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte Minelovskommission for Grønland. Betænkning nr. 340. 1963.
Greenland Minerals and Energy: GME får tilladelse til at efterforske radioaktive grundstoffer, 12/02/20o1.
'Naalakkersuisut har godkendt en tilføjelse til vilkårene i den efterforskningstilladelse, der regulerer og afgrænser Greenland Minerals and Energy’s aktiviteter på Kuannersuit/ Kvanefjeld ved Narsaq. Det betyder, at selskabet nu kan efterforske mineraler med et radioaktivt indhold over almindeligt baggrundsniveau. Naalakkersuisuts beslutning betyder desuden, at Greenland Minerals and Energy har fået tilladelse til at søge om udnyttelsestilladelse inklusive radioaktive mineraler. Greenland Minerals and Energy har indtil videre kortlagt en forekomst på 619 millioner tons malm med et indhold af 6,6 millioner tons sjældne jordarters metaller, 353 millioner pund uran-oxid og 1,3 millioner tons zink. Indholdet af uran og thorium i Kuannersuit/Kvanefjeld ligger med den nuværende viden væsentligt over den nuværende 0-tolerance niveau.'
Mineralske råstoffer i Grønland / Karsten Secher. I: Geoviden, 2005:1.
- http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2005.pdf
Marfelt, Birgitte: Sjældne jordmetaller sætter Grønland på verdens energikort : Grønland rummer sandsynligvis verdens største depot af sjældne jordmetaller, der i så fald kan dække en fjerdedel af det globale behov. I: Ingeniøren, 05/20/2011.
Pauly, Hans: White cast iron with cohenite, schreibersite, and sulphides from tertiary basalts on Disko, Greenland. I: Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, vol. 19/01, pp. 28-26. - http://2dgf.dk/xpdf/bull19-01-8-26.pdf
Udvinding af uran i Grønland. / Per Kalvig, Karsten Secher og Gert Asmund. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, udateret, - 28 s. - ISBN: 978-87-7871-287-5
Erhverv, handel og industri: Transportkommissionen: Betænkning. / Grønlands selvstyre, Departementet for Boliger, Infrastruktur og trafik. 2011. - 433 s.- ISBN : 978-87-91044-15-1

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page