Geologisk Nordamerika
Geografi ; natur og klima ; demografi ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; Wars; culture ; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; social conditions ; Education; Economy and arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønlands historie / The history of Greenland / L'histoire du Groenland / La historia de Groenlandia / Die Geschichte Grönlands

Grølands historie som udvidet pdf
Før Columbus, oldtiden: Independence I kulturen. Saqqaq-kulturen. Independence II og Dorset II kulturen. Nordboerne og Thule-folket. Vikingetiden og sagatiden. Erik den røde. Erik den rødes Land og koloni, 986-?. Vinland i Amerika.
De første mennesker i det nordligste Grønland : Eigil Knuths opdagelser i Thuleområdet. / : Mikkel Sørensen. I: Nationalmuseets arbejdsmark, 2008, s. 101-114.
The Norse Discoverers of America, the Wineland Sagas. / Translated & discussed by G. M. Gathorne-Hardy. - Oxford, Clarendon Press, 1921.
http://archive.org/details/norsediscoverers00gathrich
Grønlands Nationalmuseum, Nuuk.
Kujataa Greenland: Norse and Inuit Farming at the Edge of the Ice Cap
- http://whc.unesco.org/en/list/1536
Kujataa is a sub-arctic farming landscape located in the southern region of Greenland. It bears witness to the cultural histories of the Norse hunters-gatherers who started arriving from Iceland in the 10th century and of the Norse farmers, Inuit hunters and Inuit farming communities that developed from the end of the 8thcentury. Despite their differences, the two cultures, European Norse and Inuit, created a cultural landscape based on farming, grazing and marine mammal hunting The landscape represents the earliest introduction of farming to the Arctic, and the Norse expansion of settlement beyond Europe.
Middelalderen og enevælden: Kalmarunionen. Rentekammerkollegiet - 1848, Jens Holmgaard (1964): Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848. Rigsarkivet: Vejledende Arkivregistraturer XII. Finanskollegiets Kommissionen for den grønlandske og færøske Handel.
Kolonitiden. Freden i Kiel, 1814.
Hans Egede. Bergen Grønlandske Kompagni. Det Kongelige Oktrojerede Almindelige Handelskompagni 1725-? Forordning af 16. marts 1725 ang. det oktrojerede Grønlandske Kompagni.
Den Kongelige Grønlandske Handel 1776-1953, herunder Lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den kgl. grønlandske Handel / Royal Greenland.
Allerede i middelalderen i »nordbotiden« var handelen på Grønland monopoliseret og henlagt under de norske kongers fadebur.
Danmarks handelsforbindelse med Grønland åbnedes 1636.
Kilder: Fogsgaard, Børge: Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771 - 1789. 2003. - 90 s.
- http://www.fogsgaard.org/Hvalfangst.pdf
Af et forhenværende monopols saga — Den kgl. grønlandske handel 1950—55. / Ebbe Groess. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 94 (1956) s. 162-180.
Grönlands historiske mindesmærker
Bind 1 af Grönlands historiske mindesmærker, Grönlands historiske mindesmærker. / : Jacob Hornemann Bredsdorff, Christian Pingel, Jens Jakob Asmussen Worsaae / Redaktører: Finnur Magnússon, Carl Christian Rafn. Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab. Trykt i det Brünnichske bogtrykkeri, 1838 ; 1845.
- https://archive.org/details/grnlandshistori03worsgoog
Dend grønlandske chronica: hvorudi kortelig beskrives, hvorledes landet i fordom tid er først fundet, besæt med indbyggere, haver ligget til kongernes fadebur i Norrig, annamet den christelige Troe, været under erke-bisperne af Trundhieme, og havt sine egne særdeeles bisper : med mange de norske kongers og alle Grønlands bisper klare og ordentlige fortegnelse, og andre adskillige norske, islandske og suderødiske drifter under deres visse tid og aarstal saa meget mand af danske, norske, engelske, skotske, frislandske, islandske. / Claus Christoffersen Lyskander, Trykt udi Hans Kongl. Majestets. privil. bogtrykkerie, 1726 - 144 s.
Privilegier for tvende Grønlands Compagnier udi Danmark og Norge til den Grønlandske Farts Befordring, Friderichsborg d. 13. Sept. 1697. - 4 s.
Den dansk-norske Høiesterets Historie under Enevælden fra 1661 indtil 1790. / : Sophus Vedel. Gyldendal, 1888.
- https://archive.org/details/dendansknorskeh00vede
Kronologisk fremstilling.
Christiansborg regerer 1900-1940: Grønlands Landsråd, 1911-1925. Grønlands Styrelse 1925-1949. Lov om Grønlands Styrelse af 27. maj 1908 og Lov af 18. april 1925 om Grønlands Styrelse. Styrelsen for Kolonierne i Grønland. Beretninger og kundgørelser vedrørende kolonierne i Grønland. / Grønlands styrelse. J.H. Schultz A/S, 1933.
Mellemkrigsårene: Grønlandoverenskomsten eller Grønlands Traktaten 1924:
Overenskomst mellem Danmark og Norge angaaende Østgrønland eller Østgrønlandsoverenskomsten, Traktat af 9. Juli 1924 mellem Danmark og Norge om Adgangen til Østgrønland.
Arup, Erik: Grønland: en historisk redegørelse fremkaldt ved den norske konstitutionskomites indstilling af 3. Juli 1923 : trykt i September 1923. I kommission hos J.H. Schultz, 1924 - 36 s.
Ejnar Mikkelsen. Knud Rasmussen.
Knud Rasmussens papirer. / Registratur ved Jens Henrik Tiemroth. Redaktion Bruno Svindborg.
- København: Det kongelige Bibliotek, 1996. - 284 s.
- http://img.kb.dk/ha/reg/rasmussen_papirer.pdf
Peter Freuchen.
Den dansk-norske Grønlandssagen 1924-1933, herunder den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retsplejes dom i sagen. Den danske delegation i Haag under grønlandssagen, 1932.
- http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/da/object52952/
Grønlandsoverenstkomsten 1941, American Danish Greenland Commission.
Grønlandsposten, 1942-. / Under Redaktion af Christian Vibe.
Islands National og Universitets Bibliotek - http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=7
A Brief Bibliography of Denmark and Greenland. - New York, N.Y. Danish information service of Friends of Denmark, Inc. 1945. - 16 s.
- http://www.archive.org/details/ABriefBibliographyOfDenmarkAndGreenland
Greenland s. 14-16, hovedsageligt artikler.
6. Betænkning fra forvaltningskommissionen af 1946. 1949. - 84 s.
Grønlandskommissionen 1948-1950. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Ministeriet for Grønland 1955-1987. Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960, betænkning nr. 363. 1964.
Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland. / : Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich Grønlands nationalmuseum og arkiv ; Silaarktisk center ved etnografisk samling Nationalmuseet 2013. ; Feltrapport 34).
Tuberkulosebekæmpelsen i Grønland: Udvikling og følger i det offentliges tuberkuloseforanstaltninger i Vestgrønland 1900-1961. / : Paarnannguaq Kristiansen. Institut for kultur- og samfundshistorie Ilisimatusarfik, Nuuk, 2004.
Den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre i Grønland dog ikke på det udenrigspolitiske område (lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre), og den 21. juni 2009 afløstes hjemmestyreordningen af en selvstyreordning (lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre). Selvstyret har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder, og rigsmyndighederne har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der fortsat er rigsanliggender
Hjemmestyrekommissionen eller Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland. Hjemmestyre i Grønland: Bind 1:
Hjemmestyreordningen Betænkning afgivet af Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland. April 1978. Betænkning 837.
Grønland stemmer nej til EU, 1982.
Der var amerikanske kernevåben og baser i Grønland under den kolde krig, herunder Camp Century, Thule og Camp Tuto. M/S Hans Hedtoft-forliset, 1959. Thule-ulykken, 1968.
'With respect to Greenland, U.S. authorities believed that the 1951 defense agreement with Denmark and a 1958 understanding with Prime Minister Hansen gave the U.S. Air Force a free hand for B-52 flights, thus U.S. officials never asked Copenhagen for permission. Danish officials gradually became aware that the B-52 carried nuclear weapons; this made them uncomfortable, but they were unwilling to make an issue out of it until January 1968 when a nuclear-armed bomber crashed near Thule Air Base.' The Air Force versus Hollywood : Documentary on "SAC Command Post" Tried to Rebut "Dr. Strangelove" and "Fail Safe". Cold War Documentaries Present the Air Force's Spin on Airborne Alert, the "Missile Gap," and Nuclear Command and Control; Films Premiered On-line in the National Security Archive's Nuclear Vault. Edited by William Burr. National Security Archive, Washington, D.C., January 15, 2010.
Thule-ulykken – Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden Sundhedsstyrelsen, 2011. - 48 s.
- http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SIS/Thule/Thulerap_da.pdf
'Nedstyrtningen af det amerikanske bombefly med 4 kernevåben på isen i nærheden af Thulebasen i Grønland i januar 1968 medførte spredning af bl.a. plutonium i den omgivende natur.'
Agreement on the joint financing of certain air naviagation services in Greenland and the Faroe Islands: Opened for signature at Geneva, 25 September 1956. (Includes also Technical, Inventory and Financial Annexes to the Agreement.)
Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 - 64 / Eske Brun and the creation of modern Greenland 1932-64. / Ph.d.-afhandling af Jens Heinrich, juni 2010. Hovedvejleder dr. phil., lektor Thorkild Kjærgaard, Ilisimatusarfik Bivejleder ph.d. Søren Forchhammer. I tilknytning til Ilisimatusarfik/Grønlands Univesitet KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Under-søgelser i Grønland).
DIIS: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 : En historisk udredning. 2007. - 378 s.; - ISBN 978-87-7605-186-0
- http://www.stm.dk/publikationer/grludredning07/DIIS.pdf
Et land i forvandling : Danmarks historie 1970-2005. / Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen.
- København : Gyldendal, Politiken, 2007. - 775 s.
Feasibility of Nuclear Power on U.S. Military Installations. / Marcus King, LaVar Huntzinger, Thoi Nguyen.
- Alexandria, VA: Center for Naval Analyses, 2011. - 97 s.
- http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550479.pdf
Grønlandskortet : En undersøgelse af Grønlands funktion som forhandlingskort i det dansk-amerikanske forhold 1945-1961. / Anders Midtgaard. Aarhus Universitet, 2007 .
O.C. Lind, B. Salbu, K. Janssens, K. Proost, M. García-León, R. García-Tenorio, Characterization of U/Pu particles originating from the nuclear weapon accidents at Palomares, Spain, 1966 and Thule, Greenland, 1968, Science of The Total Environment, Volume 376, Issues 1–3, 15 April 2007, Pages 294-305, ISSN 0048-9697, 10.1016/j.scitotenv.2006.11.050.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969706009028)
Abstract: Following the USAF B-52 bomber accidents at Palomares, Spain in 1966 and at Thule, Greenland in 1968, radioactive particles containing uranium (U) and plutonium (Pu) were dispersed into the environment. To improve long-term environmental impact assessments for the contaminated ecosystems, particles from the two sites have been isolated and characterized with respect to properties influencing particle weathering rates. Low 239Pu/235U (0.62–0.78) and 240Pu/239Pu (0.055–0.061) atom ratios in individual particles from both sites obtained by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) show that the particles contain highly enriched U and weapon-grade Pu. Furthermore, results from electron microscopy with Energy Dispersive X-ray analysis (EDX) and synchrotron radiation (SR) based micrometer-scale X-ray fluorescence (µ-XRF) 2D mapping demonstrated that U and Pu coexist throughout the 1–50 µm sized particles, while surface heterogeneities were observed in EDX line scans. SR-based micrometer-scale X-ray Absorption Near Edge Structure Spectroscopy (µ-XANES) showed that the particles consisted of an oxide mixture of U (predominately UO2 with the presence of U3O8) and Pu ((III)/(IV), (IV)/(V) or (III), (IV) and (V)). Neither metallic U or Pu nor uranyl or Pu(VI) could be observed. Characteristics such as elemental distributions, morphology and oxidation states are remarkably similar for the Palomares and Thule particles, reflecting that they originate from similar source and release scenarios. Thus, these particle characteristics are more dependent on the original material from which the particles are derived (source) and the formation of particles (release scenario) than the environmental conditions to which the particles have been exposed since the late 1960s. 2008. - 14 s.
Ice and Climate Experiment: Report of Science and Applications. Working Group, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland.DECEMBER 1979. - s. 66.
- http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19800018499_1980018499.pdf
'Icebergs calved from West Greenland glaciers follow a route north to Baffin Bay, then west and south along the Labrador Coast to the Grand Banks of Newfoundland, where they pose a threat to transatlantic shipping. The most notable marine disaster resulted when the RMS TITANIC collided with an iceberg on April 14, 1912 at the Tail of the Banks and sank with a loss of 1,513 lives. Consequently, the International Ice Patrol was formed at an international convention and has been operated by the U.S. Coast Guard since 1914.
Since that time, many vessels have struck icebergs outside of the ice patrol area and other collisions have occurred with ships that venture into the stated limits of all known ice (Crowell, 1975). The most recent serious accident occurred in 1959 when the M/V HANS HEDTOFT presumably hit an iceberg and sank with the loss of all 95 persons aboard. Nonfatal collisions with icebergs as recently as 1973 and 1976 have imperiled the lives of mariners and severely damaged ships.'
Betænkning afgivet af Det af Ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte Udvalg vedrørende Besejling af Grønland, 2. september 1959. - København : O. C. Olsen & Co. A/S, Bogtrykkeri, 1959. - 176 s.
'Til brug for luftfarten findes der allerede to LORAN-stationer i Vestgrønland og en på Færøerne. Endvidere er der i Østgrønland to LORAN-stationer under oprettelse. Der er planer om yderligere at udbygge dette system efter nyere principper. Systemet har kun i enkelte tilfælde været anvendt i danske skibe, og man har således ingen erfaringer for dets anvendelighed i grønlandske farvande'.

Se tillige: Afrikansk historie ; Historie fra Amerika ; Asiens historie ; Historie fra Europa ; Historie fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk historie ; Albansk historie ; Algerisk historie ; Andorras historie ; Angolas historie ; Antigua & Barbudas historie ; Argentinsk historie ; Armensk historie ; Aserbajdsjans historie ; Australsk historie ; Bahamaøernes historie ; Bahrainsk historie ; Bangladesh historie ; Barbados historie ; Belgisk historie ; Belizes historie ; Benins historie ; Bhutans historie ; Boliviansk historie ; Bosnien-Hercegovinas historie ; Botswanansk historie ; Brasiliansk historie ; Britisk historie ; Britiske kolonier mandatområder og protektorater ; Brunei Darussalamsk historie ; Bulgarsk historie ; Burkina Fasos historie ; Burundis historie ; Canadisk historie ; Cambodjansk historie ; Camerouns historie ; Centralafrikansk historie ; Chilensk historie ; Colombiansk historie ; Comorernes historie ; Congolesisk historie ; Costa Ricansk historie ; Cubansk historie ; Cypriotisk historie ; Dansk historie ; Dansk historisk bibliografi ; Den demokratiske republik Congos historie ; Djiboutis historie ; Dominicas historie ; Den dominikanske republiks historie ; Ecuadoriansk historie ; Egyptisk historie ; El Salvadoransk historie ; Elfenbenskystens historie ; Eritreas historie ; Estlands historie ; Etiopisk historie ; Fijis historie ; Filippinsk historie ; Finsk historie ; De forenede arabiske Emiraters historie ; Fransk historie ; Fransk Polynesiens historie ; Færøsk historie ; Gabons historie ; Gambiansk historie ; Georgiens historie ; Ghanas historie ; Grenadas historie ; Græsk historie ; Guatemalas historie ; Guineas historie ; Guinea-Bissaus historie ; Guyanas historie ; Haitiansk historie ; Honduransk historie ; Hollansk historie ; Hvideruslands historie ; Indisk historie ; Indonesisk historie ; Iraks historie ; Iransk historie ; Islandsk historie ; Irsk historie ; Israelsk historie ; Italiensk historie ; Jamaicas historie ; Japansk historie ; Jordans historie ; Kap Verdisk historie ; Kasakhstanisk historie ; Kenyansk historie ; Kinesisk historie ; Kirgisistans historie ; Kiribatis historie ; Kosovoansk historie ; Kroatiens historie ; Kuwaits historie ; Laotisk historie ; Lesothisk historie ; Letlandsk historie ; Libanesisk historie ; Liberias historie ; Libysk historie ; Liechtensteins historie ; Litauens historie ; Luxembourgs historie ; Madagascars historie ; Makedonsk historie ; Malawis historie ; Malaysiansk historie ; Maldiviensk historie ; Malis historie ; Maltesisk historie ; Marokkansk historie ; Marshalløernes historie ; Mauretaniens historie ; Mauritiusk historie ; Mexicansk historie ; Mikronesisk historie ; Moldovisk historie ; Monacos historie ; Mongoliets historie ; Montenegros historie ; Mozambiques historie ; Myanmars historie ; Namibias historie ; Naurus historie ; Nepals historie ; New Zealandsk historie ; Nicaraguas historie ; Nigers historie ; Nigerias historie ; Norsk historie ; Nordkoreansk historie ; Omans historie ; Pakistansk historie ; Palaus historie ; Palæstinas historie ; Panamansk historie ; Papua Ny Guineas historie ; Paraguays historie ; Peruviansk historie ; Polsk historie ; Portugisisk historie ; Qatars historie ; Rumænsk historie ; Russisk historie ; Rwandas historie ; Salomonøernes historie ; Samoas historie ; San Marinos historie ; São Tomé & Principles historie ; Saudi-Arabisk historie ; Schweizisk historie ; Senegals historie ; Serbisk historie ; Seychellernes historie ; Sierra Leones historie ; Singapores historie ; Skotsk historie ; Slovakiets historie ; Sloveniens historie ; Somalisk historie ; Spansk historie ; Sri Lankas historie ; St. Kitts & Nevis historie ; St. Lucias historie ; St. Vincent & Grenadinernes historie ; Sudanesisk historie ; Surinams historie ; Svensk historie ; Swazilands historie ; Sydafrikansk historie ; Sydkoreansk historie ; Sydsudans historie ; Syrisk historie ; Tadsjikistansk historie ; Taiwanesisk historie ; Tanzaniansk historie ; Tchads historie ; Thailandsk historie ; Tjekkisk historie ; Togos historie ; Tongas historie ; Trinidad & Tobagos historie ; Tunesisk historie ; Turkmenistansk historie ; Tuvalus historie ; Tyrksk historie ; Tysk historie ; Ugandas historie ; Ukrainsk historie ; Ungarns historie ; Uruguays historie ; USAs historie ; Usbekistans historie ; Vanuatus historie ; Venezuelas historie ; Vietnamesisk historie ; Yemens historie ; Zambias historie ; Zimbabweansk historie ; Ækvatorial Guineas historie ; Østrisk historie ; Østtimorsk historie.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page