Natur og klima ; demografi ; historie ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønlands / Kalaallit Nunaat geografi:

Greenland: Geography
Grønland er en dansk  nordamerikansk ø i det nordlige Atlanterhav med kystlinje til Canada ved Baffinbugten / Baffin Bay; og Hall Bassin, der er en del af Nares Strædet, et sund mellem Grønland og Canadas nordligste ø, Ellesmere Island. Blandt andre øer i området kan nævnes Diskoøen / Qeqertarsuaq, den store ø og Hans Island.
GIUK passagen mellem Grønland og Island.
Grønland topografisk atlas over beboede områder : Kalaallit Nunaat. / Tage Schjøtt. Saga Maps, 1995
- http://sagamaps.dk/
Den grønlandske Lods: Generelle oplysninger om Østgrønland. Geodatastyrelsen, 2015.
- http://gst.dk/media/2915913/den-groenlandske-lods-generelle-oplysninger-om-oestgroenland.pdf
Den grønlandske lods, I-II. / : Eigil Riis-Carstensen; Søkortarkivet.
- København : J.H. Schultz, 1948-1968:
Vejledning til besejlingen af kolonierne i Vestgrønland. / : Vilhelm Garde. Direktoratet for den kongelige grønlandske handel, 1895:
KORTLÆGNING
Halvdelen af de udsendte Expeditioner have deltaget i Kortlægnings-Arbejdet. Tages de store Afstande i Betragtning, samt at det isfri Yderland er gennemskaaret af talrige Fjorde, ofte over 50 km lange, at Skærgaarden er sammensat af talrige Øer, og at Yderlandets Højde stiger til 1000 Meter og enkelte Steder til 2000 Meter og derover, vil man forstaa, hvilket betydeligt Arbejde Opmaalingen af Yderlandet m. m. forudsætter.
I: Meddelelser om Grønland. / : Kommissionen for ledelsen af de geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland; Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, 1913. s. [12]-18.
- https://archive.org/details/meddelelseromgr1913denm
Greenland is a Danish North American island in the North Atlantic with coastline to Canada at the Baffin Bay and the Hall Basin, which is part of the Nares Strait, a stretch of water between Greenland and Canada's northernmost island, Ellesmere Island. Among other islands in the area are Disko / Qeqertarsuaq, the Big Island and Hans Island.
Limits of Oceans and Seas: International Hydrographic Organization. 1953. - http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-23/S23_1953.pdf
WindSat Polarmetric View of Greenland. Naval Research Laboratory, 2006. - 4 s. - http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a517967.pdf
Geodatastyrelsen, tidligere Kort og matrikelstyrelsen, nu under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Bekendtgørelse af lov om Geodatastyrelsen
LBK nr 1210 af 09/10/2013 (Gældende)
§ 1. Geodatastyrelsen er central myndighed for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsenet.
§ 2. Geodatastyrelsen skal
1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt opmåling og kortlægning af farvandene heromkring...
- http://gst.dk/
Lov om grønlandske stednavne, 1983. Se Landstingslov nr. 11 af 26. oktober 1989 om Grønlands Stednavnenævn.
Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn, herunder Grønlands Stednavnenævn. Statsministeriet: Grønlandsk Lovregister 2011.
Kort & Matrikelstyrelsen: Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne 2012 ; 2015.
- http://gst.dk/media/2915900/den-groenlandske-lods-forklaringer-til-stednavne_2015.pdf
Gazetteer of Greenland. / Compiled by Per Ivar Haug.
I: Til Opplysning: En skriftserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim / Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim. - ISSN 1502-0800
'This publication contains a list of place names in Greenland including geographical information about the different places. This material has been collected over many years and our objective is to make it freely available to the public. If this publication is positively received, it will be followed by a number of similar ones. Starting with Greenland, on the “top of the world” is merely a coincidence.
The gazetteer includes geographical names in several categories: the administrative regions, bays and fjords, islands, lakes, mountains, and settlements. Every name is followed by its alternative name(s). The latitudes and longitudes are given, as well as information about the length of the fjords, the area and population of the islands, the area and height above sea level of the lakes, the height of the mountains, and the population of the settlements. All of today’s settlements are listed, from towns, villages to smaller settlements (e.g. sheep stations). In addition, a selection of the names of abandoned settlements is included. For all other categories, the selection includes the most important names.'

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Bobé, Louis : Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814. Aktstykker og Breve til Oplysning om Grønlands Besejling, Kolonisation og Missionering. — Med to Indledninger: 1, Op-dagelsesrejser til Grønland 1473—1806; 2, Den grønlandske Handels og Kolonisations Historie indtil 1870. (= Meddelelser om Grønland, 55. bind. S. 1—54, 1—152 med 6 plancher, og 1—431. Udgivet af Kommissionen for videnskakelige Undersøgelser i Grønland. C. A. Reitzels Forlag. 1936. 'Diplomatariet begynder med et latinsk dekret udstedt av pave Alexander d. VI i 1492, angående udnævnelsen af Mads Knudsen til biskop i Garöar i Grønland. I de sidste 80 år (står der i dokumentet, hvis knudrede middelalderlatin har været en hård nød at knække) har der ikke været skibs-forbindelse med det fjærne bispedømme, men nu vil benediktiner-munken Mads Knudsen påtage sig hvervet som biskop og skal hjælpes så godt som muligt. Man får et indblik i pavehoffets indviklede og uden tvivl intrigante forretningsgang. Munken blev ikke biskop i Grønland. Han kom aldrig derover, men over verdenshavet sejlede Christoforo Colombo i det samme år. Det sidst anførte dokument i Diplomatariet er fra 1814, en fransk artikel om fredstraktaten mellem Danmark og Sverrig vedrørende avståelsen av Norge, „la Groenlande, les Isles de Ferroé et d'lslande non comprises", undertegnet Baron de Wetterstedt og Edmund Bourke. Anmeldt af William Thalbitzer. I: Geografisk Tidsskrift 1939 Bind 42 s. 80- 85.
Meddelelser om Grønland / Monographs on Greenland. Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland ; Kommissionen for ledelsen af de geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland.
Biodiversity Heritage Library, Bind 1-69. - http://www.biodiversitylibrary.org/item/50554
Barringer, Felicity: Forskerne vil have Grønland tegnet hvidt igen. I: Politiken, 10/02/2011.
Oversat artikel fra New York Times: Scientists Want Publisher to Refreeze Greenland, September 24, 2011.
- http://www.nytimes.com/2011/09/25/science/earth/25atlas.html?_r=1&ref=felicitybarringer
Herr Johann Anderson I.U.D. og fordum förste borgemester i Hamborg hans Efterretninger om Island, Grönland og Strat Davis, : til videnskabernes og handelens sande nytte med kobberstykker, og et landkort, som er nöye indrettet efter de nyeste opfindelser, og som ere anførte i dette verk. Tillige med en forberetning om forfatterens levnets omständigheder Johann Anderson. - Kiöbenhavn : hos Gabriel Christian Rothe, 1748.
- https://archive.org/details/herrjohannanders00ande/page/n5
Translation, by Barthold Johan Lodde, of Herrn Johann Anderson, ..., Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis. Hamburg, 1746, but lacking the appendix with the vocabulary, grammar and some statements of Christian faith and prayers in Danish, German and the Eskimo language
- https://archive.org/details/herrnjohannander01ande/page/n7 Hinrich Rink: Grønland geographisk og statistisk beskrevet, I, 1857. - 456 s.
- http://www.archive.org/details/grnlandgeograph00rinkgoog
Grønlands gamle topografi, efter kilderne: Østerbygden og Vesterbygden. / : Finnur Jónsson. Særtryk af «Meddelelser om Grönland». - Kjøbenhavn : 1898 .
Nova delineatio Grønlandiæ antiqvæ : et hidtil ukendt Hans Egede kort erhvervet til Det kongelige biblioteks kortsamling. / Ib Rønne Kejlbo I: Fund og Forskning, Bind 21 (1974).
Rapport om Den geologiske Kortlægning af Østgrønland fra 1926—1958. / dr. phil. Lauge Koch. I: Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatteMinelovskommission for Grønland. Betænkning nr. 340. 1963.
Hinrich Rink: Danish Greenland, its people and its products.
- London, H. S. King, 1877. - 565 s.
- http://www.archive.org/details/cu31924032358388
Oversat, med ændringer og forbedringer, fra: "Grønland, geografisk og statistisk beskrevet", I-II. - Kjøbenhavn 1857.
Bell, Solomon: The polar regions of the western continent explored [microfilm] : embracing a geographical account of Iceland, Green-land, the islands of the frozen sea and the northern parts of the American continent : including a particular description of the countries, the seas, inhabitants, and animals of those parts of the world, also, a minute account of the whale fisheries, and the dangers attending them; with remarkable adventures of some of the whale fishers, descriptions of Mount Hecla, and the other volcanoes of Iceland : together with the adventures, discoveries, dangers and trials of Parry, Franklin, Lyon, and other navigators, in those regions. - Boston : Printed for W.W. Reed, 1831.
- http://www.archive.org/details/cihm_44392
Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis : bevattende so wel ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die eilanden, als en volledige ontvouwing van hunne inwendige gesteltenis vuurbrakende bergen, heete en warme bronnen enz. : een omstandig bericht van de vruchten en kruiden des lands, van de wilde en tamme landdieren, vogelen en visschen, de visvangst der Yslanders en hunne onderscheiden behandeling, toebereiding en drogen der visschen : voorts het getal der inwoonders, hunnen aart, levenswyze en bezigheden, woningen, kledingen, handteering, arbeid, veehoedery, koophandel, maten en gewichten, huwelyks plechtingheden, opvoeding hunner kinderen, Godsdienst, kerken en kerkenbestuur, burgerlyke regering, wetten, strafoeffeningen en wat wyders tot de kennis van een land vereischt word (1756).
- http://archive.org/details/cihm_16954
Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, 2010.
- http://pubs.usgs.gov/pp/p1386/
U.S. Geological Survey Professional Paper 1386, Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, contains 11 chapters designated by the letters A through K. Chapter A provides a comprehensive, yet concise, review of the "State of the Earth's Cryosphere at the Beginning of the 21st Century: Glaciers, Global Snow Cover, Floating Ice, and Permafrost and Periglacial Environments," and a "Map/Poster of the Earth's Dynamic Cryosphere," and a set of eight "Supplemental Cryosphere Notes" about the Earth's Dynamic Cryosphere and the Earth System. The next 10 chapters, B through K, are arranged geographically and present glaciological information from Landsat and other sources of historic and modern data on each of the geographic areas. Chapter B covers Antarctica; Chapter C, Greenland; Chapter D, Iceland; Chapter E, Continental Europe (except for the European part of the former Soviet Union), including the Alps, the Pyrenees, Norway, Sweden, Svalbard (Norway), and Jan Mayen (Norway); Chapter F, Asia, including the European part of the former Soviet Union, China, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, and Bhutan; Chapter G, Turkey, Iran, and Africa; Chapter H, Irian Jaya (Indonesia) and New Zealand; Chapter I, South America; Chapter J, North America (excluding Alaska); and Chapter K, Alaska. Chapters A–D each include map plates.
Grønlands geografi i International lov
Dansk 'Overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island samt af tillægsprotokol af 11. november 1997 til overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området', 1998.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22728
Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Grønlands landsstyre på den ene side og Republikken Islands regering på den anden side om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island undertegnet i Helsingfors den 11. november 1997. Fremsat af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen) den 26. marts 1998. - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=106404
Anordning nr. 191 af 27. maj 1963 om afgrænsningen af søterritoriet ved Grønland som ændret ved anordning nr. 636 af 6. september 199.
Bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976 om fiskeriterritoriet ved Grønland som ændret ved bekendtgørelser nr. 679 af 14. maj 1980, nr. 437 af 31. august 1981, nr. 637 af 6. september 1991, nr. 1011 af 29. november 1996 og nr. 554 af 27. juli 1998.
Kontinentalsokkelprojektet
Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN's havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.
Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 29. april 2003 Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI samt Danmarks tiltrædelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol og protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed
- http://a76.dk/xpdf/folketingsbeslutning_%20b75_29_04_2003.pdf
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) / the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf
- http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
Herunder: Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation.
- http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page