fiskeri

Det at fiske; fiskefangst.
En fiskers erhvervsmæssig drevet fiskefangst eller lystfiskeri.
Fiskeret er retten til at fange fisk.
Fiskeri påvirkes positivt og negativt af miljøet, klimaet og vejret, herunder også miljøforurening og klimaforandringer.
Erhvervsmæssig fiskefangst i Danmark reguleres af lovbekendtgørelsen: Administration af Det Europæiske Fællesskabs retsakter og af internationale aftaler inden for fiskeri og fiskeopdræt, der afministreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162022
Se også: Konventionen af 29. april 1958 om fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets levende rigdomskilder (Lovtidende C 1969 s. 245) og Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020. Samt: Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), 2017.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191988
§ 1. Lovens formål er gennem en forvaltning, der sikrer beskyttelse og ophjælpning af levende ressourcer i salt- og ferskvand samt beskyttelse af andet dyre- og planteliv, at sikre et bæredygtigt grundlag for erhvervsmæssigt fiskeri og dertil knyttede erhverv samt muligheden for rekreativt fiskeri.
§ 2. Loven gælder for fiskeri i saltvand og ferskvand, jf. § 3, nr. 3 og 4, for opdræt af fisk og for omsætning m.v. af fisk samt for områder, der er omfattet af EU-retsakter på fiskeriets område...
Danske fiskeriorganisationer
Internationale fiskeriorganisationer
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, 2018.
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, samt danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning m.v. i Danmark, der stammer fra udenlandske indregistrerede fiskerfartøjer
Se også: Erhvervsfiskeriudvalget ; Eurostat: Fisheries ; Fiskeridirektoratet ; Fiskerflådens Fornyelsesnævn ; fiskerihavne ; Fiskeriministeriet ; Fiskeriministeriets Ankenævn ; Fiskerirådet ; Fiskeristyrelsen ; hav ; havbrug ; havnesikkerhedsudvalg ; Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere ; jagt ; Ministeriet for Søfart og Fiskeri ; NaturErhvervstyrelsen ; Nævnet til behandling af sager vedrørende fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri ; overfiskeri ; ålegård ; Ålegårdsovernævnet.

Litteratur

Rigsrevisionen: Beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, 2017.
Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke må koncentreres på for få hænder.

Fiskeristatistisk årbog / Yearbook of fishery statistics 1999-.
/ : Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen
- http://naturerhverv.dk/fiskeri/fiskeristatistik/publikationer/fiskeristatistisk-aarbog/
Fiskeristatistisk Årbog indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.
The Global Reach of Seafood Fraud: a Current Review of the Literature. / : Rachel E. Golden and Kimberly Warner. Oceana, June 2014.
- http://usa.oceana.org/sites/default/files/seafood_fraud_map_white_paper_new_0.pdf
Danmarks Statistik: Fiskeri og akvakultur
- http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/fiskeri-og-akvakultur.aspx
FAO: Review of the state of world marine fishery resources.
FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 569. Rome, FAO. 2011.
- http://www.fao.org/docrep/015/i2389e/i2389e.pdf
'Marine fisheries are very important to the economy and well-being of coastal communities. Maintaining the long-term prosperity and sustainability of marine !sheries is not only of political and social signi!cance but also of economic and ecological importance. This review presents an updated assessment of the current status of the world's marine !shery resources. Its aim is to provide the FAO Committee on Fisheries, policy-makers, civil society, fishers and managers of world fishery resources with a comprehensive, objective and global review of the state of the living marine resources of the oceans. The review was based mainly on offcial catch statistics up until 2009 and relevant stock assessment and other complementary information available until 2010. This review consists of four major components. The frst is a global overview of marine fishery production and the state of marine fish resources. The second part is divided into chapters that summarize and compile the information available for each FAO major fishing area, together with a discussion of the major trends and changes that have occurred with the main fishery resources exploited in each area and comments on the stock assessment work undertaken in support of fisheries management in each region. The third section is allocated to special topics that attract great attention in the international community, including tuna and tuna-like species, sharks, the Paci!c islands region, deep-sea fisheries, and fsheries and long-term climate variability. The final part lists all the tables that provide details about historical and recent catches for the major marine resources and, where possible, assessments of the most current state of exploitation of fish stocks.'
Leder: Fupkvote opbrugt. I: Information, 8. juli 2017.
Leder: Kvotekorruption. I: Information, 12. april 2017.
Leder: Sæt pris på naturen. I: Information, 2. juni 2017.
Om havbrug i Kattegat.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page