Vatikanstaten
/ the Vatican City State, the Holy See

Geografi ; natur ; klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Vatikanstaten er et sydeuropæisk romersk katolsk  bystat og teokrati med grænser til Rom i Italien.
Atlas of Europe.
Geography: The Vatican City State is a southern Roman Catholic city-state and theocracy with borders to Rome in Italy.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:

klima og
klimaforandringer:

Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi:
Europas befolkning, 2004-2015.
Holy See: Migration profiles.
/ : UNICEF, 2014.
Vatikanets historie:
Oldtiden / Antiquity.
Stenalderen / Stone Age.
Bronzealderen / Bronze Age.
Jernalderen / Iron Age. Vatikanet var en del af Romeriget / the Roman Empire, Frankerriget / Francia 481–843 og Det karolingiske imperium / the Carolingian Empire (800-924).
Middelalderen.
Kirkestaten. Guide aux Archives du Vatican (1911).
- http://www.archive.org/details/guideauxarchives00bromuoft
Vatikanets deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Vatikanet var neutralt under anden verdenskrig ifølge Lateran-traktatens art. 24, 1929: ..."Med hensyn til suverænitet, der henhører under det også i den internationale verden, erklærer pavestolen, at det ønsker at forblive og fortsat ikke vil være omfattet af nogen tidsmæssigt begrænset rivalisering mellem andre stater og internationale kongresser kaldet til at afgøre sådanne sager, medmindre de stridende parter gør en gensidig appel til sin mission for fred, men forbeholder sig selv i alle tilfælde ret til at udøve sin moralske og åndelige magt.
Derfor vil Vatikanstaten altid og under alle omstændigheder betragtes som neutral og ukrænkeligt område".
Aktstykker og dokumenter fra Pavestolen i forbindelse med Anden Verdenskrig
Acts and Documents of the Holy See Relative to the Second World War
/ Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, I-XI. / : redaktør Robert Graham et al. Città di Vaticana, 1965-1981
- http://www.vatican.va/archive/actes/index_en.htm
- http://www.vatican.va/archive/actes/documents/Volume-1.pdf , osv.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Actes_et_documents_du_Saint_Si%C3%A8ge_relatifs_ %C3%A0_la_Seconde_Guerre_Mondiale
Den omfattende kildesamling på fransk og italiensk er ukomplet. Der mangler efter sigende endnu seks bind.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Vatican City.
- http://whc.unesco.org/en/list/286/documents/
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
La bibliothèque du Vatican au xvie siècle : notes et documents (1886).
- http://www.archive.org/details/labibliothqued00mn
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
International organisering
Vatikanstaten er medlem af EU og har observatørstatus ved FN (og det samme gælder for Malteserordenen / Sankt Johannes' Suveræne Militære Hospitalsorden af Jerusalem, (kaldet) af Rhodos og (kaldet) af Malta / Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), OSCE.
Forsvar / militær: Schweizergarden.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Astronomi: Observatoriet i Vatikanet.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
How the Vatican built a secret property empire using Mussolini's millions: Papacy used offshore tax havens to create £500m international portfolio, featuring real estate in UK, France and Switzerland. / David Leigh, Jean François Tanda and Jessica Benhamou. The Guardian, Monday 21 January 2013.
Mussolinis millioner bag Vatikanets ejendomsimperium : Pavedømmet brugte fascistiske donationer til at skabe en ejendomsportefølje i lande som Frankrig, Schweiz og Storbritannien til en værdi af over 5 milliarder kroner. / : David Leigh, Jean François Tanda og Jessica Benhamou. I: Information, 01/24/2013.
Seidelin, Michael: Mistanke om urent trav klæber til pave. I: Politiken, 02/25/2012.
BNP - , landbrug, fiskeri, Industri.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page