flora

Latin: I botanik: Den samlede mængde af vildtvoksende plantearter, vegetation, som findes i et defineret område - eksempelvis Flora Danica; i palæontologi inden for et vist tidsrum. Også bog, der indeholder en fortegnelse over og beskrivelse af et områdes plantearter.
Dendrologi er læren om træer og træagtige planter.
Forstvæsen er det erhverv, som tager sig af plantning, dyrkning og udnyttelse af skove.
Flora i international lov:
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or Washington Convention 1973-.
- http://www.cites.org/
The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture was adopted by the Thirty-First Session of the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations on 3 November 2001. - http://www.planttreaty.org/content/overview
EU Habitatdirektivet
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
EF-Tidende nr. L 206 af 22/07/1992 s. 0007-0050.
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
I Danmark er de administrative opgaver i forbindelse med ind- og udførsel af arter/enheder af arter omfattet af ovennævnte forordninger henlagt til Naturstyrelsen for dyr og ikke-levende planter. Disse myndigheder skal ligeledes påse, at forordningernes bestemmelser overholdes. Dette fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES) - https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=12548
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2005: Orienterende notat til folketingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri om implementeringsprocessen vedr. FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.
- http://www.ft.dk/samling/20042/almdel/flf/bilag/284/192955.pdf
Se også: Biologisk mangfoldighed ; florarige ; frø ; skov.

Litteratur

Bibliographies of botany. A contribution toward a bibliotheca bibliographica. / : Jens Christian Bay, 1909. - https://archive.org/details/bibliographiesof00bayjiala
UNEP-WCMC (Comps.) 2014. Checklist of CITES species. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom.

Geographical guide to floras of the world : an annotated list with special reference to useful plants and common plant names : Part 1. Africa, Australia, North America, South America, and islands of Atlantic, Pacific, and Indian oceans / S.F. Blake and Alice C. Atwood.
- Washington, D.C. :U.S. Dept. of Agriculture,1942.; Miscellaneous publication / United States Department of Agriculture ; no. 401)
- https://archive.org/details/geographicalguid401blak
Geographical guide to floras of the world : an annotated list with special reference to useful plants and common plant names : Part II, Western Europe : Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Great Britain with Ireland, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Spain, Portugal, Andorra, Monaco, Italy, San Marino, and Switzerland. / : S. F. Blake. - Washington, D.C. :U.S. Dept. of Agriculture,1961. ; Miscellaneous publication / United States Department of Agriculture ; no. 797)
- https://archive.org/details/geographicalguid797blak

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page