fauna

Latin: Dyreverdenen indenfor et bestemt afgrænset geografisk område og/eller i en bestemt historisk periode.
Fauna i international lov:
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or Washington Convention 1973-.
- http://www.cites.org/
EU Habitatdirektivet
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
EF-Tidende nr. L 206 af 22/07/1992 s. 0007-0050.
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
I Danmark er de administrative opgaver i forbindelse med ind- og udførsel af arter/enheder af arter omfattet af ovennævnte forordninger henlagt til Naturstyrelsen for dyr og ikke-levende planter. Disse myndigheder skal ligeledes påse, at forordningernes bestemmelser overholdes. Dette fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES) - https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=12548
Se også: Biocønose ; biologisk mangfoldighed ; habitat : palæontologi ; population ; zoologi.

Litteratur

UNEP-WCMC (Comps.) 2014. Checklist of CITES species. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page