Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk våbenhandel

Danske, Danmarks våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Danmark er medlem af NATO.
/ Denmark is a member of NATO.
/ est un membre de l'OTAN.
/ es un miembro de la OTAN
/ ist ein Mitglied der NATO.
NATO militærudgifter / military expenditures.
Rustningskontrol:
The Arms Trade Treaty, 2013.
- http://www.un.org/disarmament/ATT/
/ Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel.
'Den 3. juni 2013 undertegnede Danmark De Forenede Nationers våbenhandelstraktat, som vedtaget i New York den 2. april 2013.'
Fabrikker:
Våbentilladelser. Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark.
Danske våbentransporter
Amnesty: Våbentransporter skal stoppes, 04/29/2012.
'Danske rederier skal tjekkes bedre, så ikke kan fragte farlige våben til regimer, som undertrykke deres befolkninger med magt. Det kræver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International fra sit årsmøde i Nyborg. I december afslørede Amnesty, at skibet Marianne Danica fra rederiet H. Folmer og Co. leverede ammunition til de egyptiske sikkerhedsstyrker, som sårede og dræbte mange demonstranter. Vestlige lande taler med to tunger Siden har Ekstra Bladet afsløret, at rederiet har haft flere transporter til Saudi Arabien, Tunesien, Algeriet og De Forenede Arabiske Emirater...'
Danske rederier fragter våben til massedrab: H. Folmer & Co sejlede våben til Egypten / Kristian Kornø, Thomas Svensson, David Rebouh. I: Ekstra Bladet, 04/27/2012
Mens danske politikere sidste år stod i kø for at støtte de spirende demokratibevægelser i Mellemøsten, havde det danske rederi H. Folmer & Co travlt med at sejle våben til områdets diktatorer Danske rederier forsyner diktatorer med våben : Dødens sømænd: Danske skibe sejler hver sjette våbentranport til krige og konfliktzoner. / Kristian Kornø, Thomas Svensson, David Rebouh. I: Ekstra Bladet. 01/30/2012.
København er knudepunkt for ulovlig våbenhandel. / Kristian Kornø, Thomas Svensson, David Rebouh. I: Ekstra Bladet, 04/30/2012.
'København er et center for den ulovlige, internationale handel med våben. Det fortæller Kathi Lynn Austin, der i mere end 20 år har beskæftiget sig med illegal våbenhandel og er en af verdens førende eksperter på området'
Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af: Danske skibe fragter i stor stil våben til verdens konfliktzoner, hvor de risikerer at blive brugt til at krænke menneskerettighederne. Der er behov for større politisk kontrol med danske rederiers våbentransporter, også fordi en del af transporterne går gennem piratfarvande. / Sven Johannesen. Lagt på information.dk 2. december 2011. Bragt i den trykte udgave 3. december 2011 på side 11 i 2. sektion.
Rapport: Danske skibe bag destabiliserende våbentransporter: Danske skibe er dybt involveret i våben-transporter til verdens konfliktzoner, viser ny rapport. Et godt internationalt omdømme gør danske rederier attraktive til våbensejlads. / Sven Johannesen. Lagt på information.dk 29. januar 2012. Bragt i den trykte udgave 30. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
SIPRI: Maritime Transport and Destabilizing Commodity Flows. / Hugh Griffiths and Michael Jenks.
SIPRI Policy Paper no. 32. 2012. - 60 s. - http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=441
Handel:
Composite table of Member States that reported in 2011 to the United Nations Register of Conventional Arms. / : United Nations Disarmament Yearbook 2011: Part II. Annex I.
SIPRI National Reports Database
'This Database provides links to all publicly accessible national reports on arms exports. The Database is constantly updated to include links to newly published national reports on arms exports.'
Danmak er medlem af Den europæiske union. EU registrerer selv medlemslandenes eksport af militærteknologi og -udstyr. Den seneste årsberetning er fra 2013: Sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, sammenfattet og dokumenteret i Europaparlamentets EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Denmark is a member of the European Union. EU registers the member states' exports of military technology and equipment. The latest report is from 2013: Sixteenth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, summarized and documented in the European Parliament's EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Dansk våbeneksport til: Argentina, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Chile, El Salvador, Estland, Etiopien, Fiji, Finland, De forenede arabiske emirater, Frankrig, Holland, Honduras, Indonesien, Irak, Italien, Jugoslavien, Kina, Kroatien, Libyen, Litauen, Mexico, Myanmar / Burma ; Norge, Oman, Pakistan , Paraguay, Peru, Portugal, Rusland, Senegal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkoslovakiet, Tyrkiet, Tyskland (DISA A/S), Ungarn, Uruguay og Ækvatorial Guinea.
Regeringen sætter stop for våbeneksport for millioner til endnu en golfstat : Udenrigsminister Anders Samuelsen udvider nu sit stop for våbeneksport til Saudi-Arabien til også at gælde De Forenede Arabiske Emirater, der ligeledes er involveret i krigen i Yemen. De seneste fem år har danske virksomheder eksporteret militært udstyr for mere end 200 millioner kroner til landet. / : Lasse Skou Andersen. I: Information, 17. januar 2019.
Ud over Danmark gælder det bl.a. Tyskland, Finland og Holland, og i Sverige indgår et stop for våbeneksport til Saudi-Arabien og Emiraterne i den politiske aftale, der nu ser ud til at sikre Socialdemokraterna og Miljöpartiet regeringsmagten.
Se også: Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark. / : De Danske Vietnamkomiteers Dokumentationsgruppe. Demos, 1973 ; 1978. Specielt s. 15.
Import af våben og våbendele, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra Belgien, Israel, Polen, Schweiz , Storbritannien og USA.
Udenrigsministeriet: Udførselsrapporter fra 1999-2011.
- http://um.dk/da/udenrigspolitik/sikkerhedspolitik/nedrustning-og-ikke-spredning/udfoerselsrapporter/arkiv/
Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s.
'Danmark fører en tilbageholdende politik med hensyn til våbeneksport, bl.a. gennem en restriktiv anvendelse af kriterierne i EU’s Fælles Regler for våbeneksport. Eksportansøgninger vurderes desuden under hensyn til de øvrige forpligtelser, Danmark har påtaget sig i det internationale samarbejde. Der udstedes ikke udførselstilladelse i strid med en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU. På nationalt plan kræver administration af eksportkontrol et tæt samarbejde mellem flere myndigheder. Denne rapport er derfor blevet til i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) samt Forsvarsministeriet (Forsvarets Materieltjeneste). Rapporten kan anvendes som håndbog af borgere og myndigheder med generelle informationsbehov om udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark eller af virksomheder og privatpersoner, der søger vejledning i forbindelse med en konkret udførsel. En elektronisk udgave af rapporten kan hentes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). Redaktionen af rapporten er afsluttet i oktober 2010.
Den samlede værdi af permanente udførselstilladelser i 2009 udgør ca. 1.877 mio. kr., hvilket er ca. 661 mio. kr. mere end i 2008 og ca. 446 mio. kr. mere end i 2007. Værdien fordeler sig med ca. 965 mio. kr. til EU-landene, heraf hovedsagelig Portugal, Storbritannien, Belgien, Sverige og Tyskland, ca. 668 mio. kr. til Nordamerika, heraf langt størstedelen til USA, ca. 206 mio. kr. til det øvrige Europa, ca. 13 mio. kr. til Asien, ca. 400.000 kr. til Australien, ca. 2,5 mio. kr. til Sydamerika, ca. 3 mio. kr. til Afrika syd for Sahara og ca. 1000 kr. til Mellemøsten''.
Oxford Reseach: Kortlægning og analyse af den danske forsvars- og sikkerhedsindustri: Barrierer, potentialer og strategiske perspektiver. Marts 2009. - 49 s.
'Vækstpotentialet for den danske forsvars- og sikkerhedsindustri ser umiddelbart ud til at være stort, og industrien har således også de seneste år oplevet en klar vækst i eksporten. Dette skyldes bl.a. en række vigtige styrkepositioner inden for avanceret software samt kommunikations-, overvågnings- og radarteknologi. Efterspørgselen inden for netop disse områder er i stærk vækst grundet det stigende fokus på terrorbekæmpelse og civile sikkerhedsopgaver. Trods de klare styrkepositioner og den stærkt stigende efter-spørgsel er der i Danmark kun sket en meget begrænset vækst i selve forsvars- og sikkerhedsindustrien. Den danske forsvarsindustri domineres stadig af en meget lille håndfuld virksomheder.'
Import af små våben fra : Nordkorea.
Se tillige: Våbenhandel i: Afghanistan ; Albanien ; Algeriet ; Andorra ; Angola ; Antigua & Barbuda ; Armenien ; Australien ; Aserbajdsjan ; Bahamaøerne ; Bahrain ; Bangladesh ; Barbados ; Belize ; Benin ; Bhutan ; Bosnien-Hercegovina ; Botswana ; Brunei Darussalam ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodia ; Cameroun ; Canada ; Den centralafrikanske republik ; Colombia ; Comorerne ; Republikken Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Cypern ; Den demokratiske republik Congo ; Djibouti ; Dominica ; Den dominikanske republik ; Ecuador ; Egypten ; Elfenbenskysten ; Eritrea ; Filippinerne ; Færøerne ; Gabon ; Gambia ; Georgien ; Ghana ; Grenada ; Grækenland ; Grønland ; Guatemala ; Guinea ; Guinea-Bissau ; Guyana ; Haiti ; Hviderusland ; Indien ; Iran ; Irland ; Island ; Jamaica ; Japan ; Jordan ; Kap Verde ; Kazakstan ; Kenya ; Kirgisistan ; Kiribati ; Kosovo ; Kuwait ; Laos ; Lesotho ; Letland ; Libanon ; Liberia ; Liechtenstein ; Luxembourg ; Madagaskar ; Makedonien ; Malawi ; Malaysia ; Maldiverne ; Mali ; Malta ; Marokko ; Marshalløerne ; Mauretanien ; Mauritius ; Mikronesien ; Moldova ; Monaco ; Mongoliet ; Montenegro ; Mozambique ; Namibia ; Nauru ; Nepal ; New Zealand ; Nicaragua ; Niger ; Nigeria ; Palau ; Palæstina ; Panama ; Papua Ny Guinea ; Qatar ; Rumænien ; Rwanda ; Saint Kitts & Nevis ; Saint Lucia ; Saint Vincent & Grenadinerne ; Salomonøerne ; Samoa ; San Marino ; Sao Tomé & Principe ; Saudi-Arabien ; Serbien ; Seychellerne ; Sierra Leone ; Singapore ; Slovakiet ; Slovenien ; Somalia ; Spanien ; Sri Lanka ; Sudan ; Surinam ; Sverige ; Swaziland ; Sydafrika ; Sydkorea ; Sydsudan ; Syrien ; Tadjikistan ; Taiwan ; Tanzania ; Tchad ; Tjekkiet ; Togo ; Tonga ; Trinidad og Tobago ; Tunesien ; Turkmenistan ; Tuvalu ; Uganda ; Ukraine ; Usbekistan ; Vanuatu ; Vatikanstaten ; Venezuela ; Vietnam ; Yemen ; Zambia ; Zimbabwe ; Østrig ; Østtimor.

Litteratur

Nordkoreanske tvangsarbejdere blev hyret [i Polen] til at bygge forsvarets nye krigsskib.
/ : Lasse Skou Andersen, Sebastian Abrahamsen. I: Information, 25. september 2017.
Inspektionsskibet Lauge Koch.
Small Arms Transfers: Importing States. / : Small Arms Survey Research Notes, Number 12, 2011.
- http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-12.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page