Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark / Denmark: religion

There is a distinction between legislative acclaimed and recognized religious communities and congregations, and not accepted and recognized religious communities and churches. The recognition mainly includes protection after the blasphemy clause and tax exemption.

Danemark: Religion

Une distinction entre les législatives de renommée et reconnue communautés et congrégations religieuses, et ne sont pas acceptés et reconnus des communautés religieuses et les églises. La reconnaissance comprend principalement la protection après la clause blasphème et l'exonération fiscale.

Dinamarca: Religión

La distinción entre las comunidades religiosas legislativas aclamados y reconocidos y congregaciones, y no aceptados y reconocidos comunidades religiosas e iglesias. El reconocimiento incluye, principalmente, la protección después de la cláusula de la blasfemia y la exención de impuestos.

Dänemark: Religion

Eine Unterscheidung zwischen legislativen gefeierte und anerkannte Religionsgemeinschaften und Gemeinden, und nicht akzeptierten und anerkannten Religionsgemeinschaften und Kirchen. Die Anerkennung beinhaltet im Wesentlichen den Schutz nach dem Blasphemie-Klausel und Steuerbefreiung.

Der skelnes lovgivningsmæssigt mellem anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder og ikke anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder. Godkendelsesproceduren fremgår af Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, 6. rev. udgave, den 18. august 2011, hvorfra følgende definition er sakset:
'Hvad forstår man med betegnelsen "et trossamfund’"
I kirkeministerens svar på spørgsmål fremsat i forbindelse med Folketingets behandling af ægteskabsloven (Folketingstidende 1968-69, tillæg B, sp. 1927-30) blev fremlagt en fortolkning af „trossamfund?, som har dannet præcedens. I forbindelse med svaret (spørgsmål 11), blev det fremhævet, at anerkendelse af trossamfund (jfr. Kirkeministeriets skrivelse af 1. juni 1929):
“„...i første række [vil] afhænge af samfundets størrelse, og om dette har en så fast organisation, derunder også uddannelsesanstalter for præster, at der kan haves sikkerhed for samfundets fortsatte beståen og forsyning med præster, hvem det kan overdrages at udføre kirkelige handlinger, navnlig dåb og ægtevielse, med borgerlig retsvirkning." Her vil det som anført i en tidligere skrivelse fra kirkeministeriet „navnlig være af betydning, om vedkommende trossamfund tilhører et af de store verdenssamfund".” (sp. 1927-28) Disse bemærkninger drejer sig om anerkendte trossamfund, dvs. trossamfund, som er blevet anerkendt ved kongelig resolution. Denne form for anerkendelse er ophørt i 1969.'
Familiestyrelsens Ankestyrelse har komplette lister over anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder i Danmark.
Anerkendelsen omfatter hovedsagelig beskyttelse efter blasfemiparagraffen og skattefrihed.

Listen over danske religiøse organisationer er ikke komplet.
/ The list of Danish religious organizations is not complete.
Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund
Råd oprettet 2018 under: Kirkeministeriet.
Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund rådgiver ministeriet i sager om anerkendelse af trossamfund og menigheder uden for folkekirken.
Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, 2018
Forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken, 2017
§ 1. Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer.
Trossamfundsregistret: Liste over anerkendte trossamfund og tilknyttede menigheder
Den 1. januar 2018 trådte lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven) i kraft. Med loven indføres et nyt digitalt register over alle anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse, det såkaldte Trossamfundsregister.
Se også: Valdemar Ammunsen ; fredspræster ; Institut for Dansk Kirkehistorie ; Johannes Oskar Andersen ; Uffe Birkedal ; Hans Adolf Brorson ; Nicolai Frederik Severin Grundtvig ; Ludvig Holberg, Søren Kierkegaard ; Thomas Kingo ; Bodil Koch ; Bjørn Stisgaard Kornerup, Holger Rørdam ; Harald Søbye.

Litteratur

A Church History of Denmark. / : Martin Schwarz Lausten. Routledge, 2017.
De frigjorte og trællefolket : amerikansk-engelsk indflydelse på dansk kirkeliv omkring år 1900. / : Elith Olesen. Anis, 1996.
Omfangsrig doktorafhandling om Indre Missions historie.
Eksempler på litteratur af og om Grundtvig, rev. april 2011.
Gandhi and Nordic Countries.
Bregnsbo, Michael: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen : danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener : en politisk-idéhistorisk undersøgelse. Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanum, 1997.
Den Geistlige Histori offuer alt Danmarckis Rige. Det er, Eñ Kort Crønicke huorledis Bisperne sammesteds, og den Christelige Religion vdi i disse Lande er forfremmet, opuore de forekommen indtil vor tid : Sammeledis it Register om de Norske Bisper. / : Ved Arrild Huitfeldt R.C. - Preñtet i Kiøbenhaffn : Sumptibus Iohan Aalburg, Anno Domini M. DC. IIII (1604).
Genoptryk: Rosenkilde og Bagger, 1978.
Gjellerup, Sophus Michael: Biskop Jens Dinesen Jersin: Bidrag til Danmarks skole- og kirkehistorie i det 17de aarhundrede ... I kommission hos G. E. C . Gad, 1870 - 290 s.
- http://www.archive.org/details/biskopjensdines00gjelgoog
Gudstjenester aflyses over hele landet. / Kristine Korsgaard ; Nilas Heinskou. I: Politiken, 02/25/2012.
Koch, Hal: De ældste danske Klostres Stilling i Kirke og Samfund indtil 1221. I: Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1.
Leder: Bærer hun burka, bur hende inde! I: Information, 7. oktober 2017.
Leder: Vi er alle lige for Vorherre. I: Information, 2. oktober 2017.
Olesen, Gunnar: Kristne for socialisme: en kritisk oversigt. - Aarhus Universitet, Institut for Missionsteologi og Økumnenisk Teologi, 1976 - 41 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page