Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk  kultur:

Danish culture
Massemedier: Radio ; TV ; biblioteker ; bogfortegnelser ; aviser ; tidsskrifter ; litteratur ; forlag ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; teater.
Mass media: Radio; TV; libraries; bibliographies; newspapers; magazines; literature; art; movies; music; record companies; music groups - and soloists; folk; jazz; classical music; rock; theater.
Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Rigsarkivets Samlinger: Arkivalier afleveret før 1991
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Leder: Medieforliget blev DF's hævn. I: Information, 30. Juni 2018.
Leder: Massakren på DR. I: Information, 17. marts 2018.
EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester, 2009.
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 1626 af 26. december 2013.
MediaVejviseren 1998-.
- http://mediavejviseren.dk/info/
Medieansvar : Betænkning nr. 1205 . København 1990. - 408 s.
/ : Justitsministeriets udvalg om medieansvar, Medieansvarsudvalget. Online.
Kulturstyrelsen: Rapportering om mediernes udvikling i Danmar 2014.
- http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/ , og
- http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2015/
Mediekommissionen. Statsministeriet 1980-1985 .
Betænkning om Nordsat.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 1981. Betænkning nr. 936
; Mediekommissionens betænkning; 1).
Betænkning om video.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 19832. Betænkning nr. 954
; Mediekommissionens betænkning; 2)
Betænkning om de trykte mediers økonomi og beskæftigelse.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 1983. Betænkning nr. 972
; Mediekommissionens betænkning; 3).
Betænkning om kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 1983. Betænkning nr. 974
Mediekommissionens betænkning; 4).
Betænkning om et øget dansk tv-udbud.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 1983. Betænkning nr. 986
; Mediekommissionens betænkning nr. 5)
- http://www.statensnet.dk/betaenkninger/0801-1000/0986-1983/0986-1983_pdf/searchable_986- 1983.pdf
Betænkning om dansk mediepolitik: Mediepolitik, Danmarks Radio, kabel-tv, kortbølge, teledata, bevaring, juridiske forhold m.v.
Statsministeriet, Mediekommissionen, 1985. Betænkning nr. 1029
; Mediekommissionens betænkning nr. 6)
- http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1001-1200/1029-1985/1029-1985_pdf/searchable_1029- 1985.pdf
Dansk mediepolitik
Leder: Pind og pressen. I: Information, 31. august 2015.
Lytter- og seerforbund:
Arbejdernes Radio- og Fjernseerforbund 1926-
Radio:
Lov om Radiospredning, 13. marts 1926
§ 1.
Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at leje eller erhverve og drive en Centralstation for Statens Radiospredning og fornødne Lokalstationer samt til at afholde de hermed forbundne Udgifter. De i saa Henseende fornødne Beløb bevilges paa de aarlige Finanslove.
§ 2.
Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter med Tilslutning af Tingenes Finansudvalg Størrelsen af den Afgift, der bliver at opkræve for Benyttelsen af Modtageapparater.
Afgifterne samles i en Fond, der benævnes Radiospredningensfonden, og som vil være at anvende udelukkende til Radiospredningens Formaal.
Afgifterne skal have en saadan Størrelse, at der derved bliver Dækning for alle Udgifter til Radiospredningens Drift samt for Forrentning og Amortisation af Statskassens Udlæg i Henhold til Lovens § 1.
§ 3.
Ministeren for offentlige Arbejder udnævner et Radioraad paa 9 Medlemmer. Af disse udnævner Ministeren direkte to, af hvilke en skal være Jurist og en radioteknisk kyndig. Af Raadets øvrige Medlemmer udnævnes 1 Medlem efter Indstilling af Undervisningsministeren, 1 Medlem efter Indstilling af den danske Presses Telegramudvalg, 1 Medlem efter Indstilling af de af Ministeren anerkendte faglige Journalist-organisationer. Desuden udnævner Ministeren for offentlige Arbejder 3 Medlemmer som Repræsentanter for Lytterne, hvortil bestaaende af Ministeren anerkendte Lytterorganisationer har Indstillingsret, samt 1 Medlem efter Indstilling af bestaaende af Ministeren anerkendte Sammenslutninger indenfor Radioindustrien. Blandt Raadets Medlemmer udnævner Ministeren for offentlige Arbejder Formand og Næstformand. Samtlige Udnævnelser gælder for et Tidsrum af to Aar....
§ 4.
Radioraadet har under Ansvar for Ministeren for offentlige Arbejder den almindelige Ledelse af Virksomheden.
Radiospredningsfonden, jfr. § 2, er undergivet Radioraadets Bestyrelse. Efter Radioraadets Indstilling træffer Ministeren for offentlige Arbejder Bestemmelse om Formen for Opkrævningen af de i Henhold til § 2 fastsatte Afgifter samt om Radiospredningens Kasse- og Regnskabsvæsen.
Radioraadet udarbejder et Budget for det kommende Finansaar over Anvendelsen af de Midler, der kan antages at staa til Raadighed. Budgettet forelægges Ministeren for offentlige Arbejder til Approbation. I Driftsaaret maa Overskridelse af Budgettets samlede Sum ikke finde Sted uden Ministerens Samtykke.
Raadet fastsætter de almindelige Principper, der skal gælde for Programmerne for Statens Radiospredning, og er ansvarligt for, at Programmerne er af alsidig kulturel og oplysende Art....
§ 5.
De under Statens Radiospredning hørende Stationer tekniske Drift ledes af Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet; Telegrafvæsenet erholder samtlige de med dette Arbejde forbundne Omkostninger, derunder ogsaa Udgifter til Forrentnig og Amortisation af de i Anlægene bundne Kapitaler, dækket af Radiospredningsfonden efter Regler, der fastsættes efter Forhandling mellem Radioraadet og Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet og godkendes af Ministeren for offentlige Arbejder
Rigsarkivet:Danmarks Radio (DR), Radiorådet
- https://www.sa.dk/daisy/ng?id=334361
'Radiorådet er nedsat i medfør af lov af 01.05.1923 med tiltræden 01.04.1925 med 38 medlemmer for et prøveår. I medffør af radioloven af 13.03.1926 blev Radiorådet 01.04.1926 permanent og med 9 medlemmer. Der er løbende sket revisioner af Radiorådets sammensætning. Radiorådet og dets udvalg suspenderedes 29.08.1943. Suspenderet råd (og udvalg) genoptog mødevirksomheden i maj 1945. Radiorådet havde ansvaret for den overordnede ledelse og for at programmerne havde et afballanceret indhold. Radiorådet var det øverste besluttende organ i Danmarks Radio (DR). I de første år deltog Radiorådet aktivt i den daglige drift, men som følge af organisationens vækst og bureaukratisering skete der er drejning mod alene at beskæftige sig med de overordnede styrende funktioner. Ved lov af 10.06.1987 blev Radiorådet 01.10.1987 afløst af Danmarks Radios bestyrelse.'
radiokulturarven
03. december 2012
Studerende og forskere får adgang til radiokulturarven
Radiobølger fra fortiden
Alle landets forskere og studerende har nu adgang til foreløbig 775.897 digitaliserede radioudsendelser fra DR. Det giver nye muligheder i undervisningen og forskningen, hvor de digitale arkiver kan skabe ny viden om blandt andet dansk sprog, musik og historie. Lige nu er der fx en studerende, der researcher til et speciale om radioens fremstilling af den kolde krig.
DR's radioudsendelser helt tilbage fra 1931 kan skabe ny viden om dansk sprog, musik og historiske begivenheder.
- Vi har nu komplette digitaliserede arkiver af alle DR’s radioudsendelser fra 1984 og frem. Når vi går længere tilbage, er arkivet ikke komplet, men ambitionen er at få digitaliseret så mange af DR's arkiverede radioudsendelser som overhovedet muligt, så forskere og studerende kan streame dem fra LARM.fm, siger LARM-projektleder Bente Larsen fra Københavns Universitet, som sammen med en række forskere og studerende præsenterede LARM.fm-platformen d. 30. november.
Det er det nationale forskningsinfrastrukturprojekt LARM Audio Research Archive, der holder til på humaniora på Københavns Universitet, som i samarbejde med blandt andet DR har gjort de mange udsendelser tilgængelige og søgbare via web-platformen LARM.fm. Alle forskere og studerende på landets videregående uddannelser kan få adgang til søgemaskinen, som foreløbig indeholder knap 800.000 radioudsendelser helt tilbage fra 1931 og frem til i dag.
TV
Lov om Radiospredning, 13. marts 1926
Tekst:
Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954 - 1994. / : Preben Sepstrup.
Nordisk Kultur Institut, Klim, 1994. ; Kulturens politik; 12)
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. LBK nr 100 af 30/01/2013 Gældende.
Folkebibliotekernes formål og virksomhed
§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
Centralbibliotekerne
§ 9. Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet
De statslige biblioteker
§ 13. Staten driver en række biblioteker med henblik på betjening af læreanstalter, institutioner og forskningen.
§ 14. Statsbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne
§ 15. Danmarks Blindebibliotek virker som overcentral for folkebibliotekerne
§ 16. Staten afholder udgiften til udarbejdelse af nationalbibliografien, der indgår i den nationale fælles bibliotekskatalog.
Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet. / : Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet.
Kulturministeriet, 1997. Betænkning nr: 1347
- http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Bibliotekerne%20i%20informationssamfundet.pdf
Indgået i denne udgave er Delbetænkning 1: Pligtaflevering, tidligere udgivet 12. juni 1996 med ISBN 87-89147-62-6
Bind IV: Gods. Bygninger. Biblioteker. København 1980, ISBN: 87-87848-06-6
Del af: Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.
Studier i äldre dansk bibliotekshistoria. / : Otto Walde. Uppsala, 1932.
Bogfortegnelser:
Bibliotheca danica. Systematisk fortegnelse over den danske literatur fra 1482 til 1830, efter samlingerne i det Store kongelige bibliothek i Kjøbenhavn. Med supplementer fra Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes bibliothek i Odense 1. bd. Theologie, retsvidenskab, lægevidenskab, philosophi, pædagogik, statsvidenskaberne, de skjønne videnskaber og kunster. 1877.--2. bd. De exakte, økonomiske og techniske videnskaber. Geographi og rejser. Historie I: Almindelig historie. Historie II: De tre nordiske riger. Danmarks topographi, statistik, stats- og kulturforhold. 1886.--3. bd. Historie II., forsættelse: Danmarks historie: Færøerne, Island og Grønland. De danske besiddelser i Vestindien. Slesvig og Holsten. Norge. Personalhistorie. 1896.--4. bd. Sprogvidenskab. Literatur. Tidsskrifter af blandet indhold og aviser. 1902.
- http://www.archive.org/search.php?query=Bibliotheca%20danica
Dansk bibliografi 1482-1600 med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie / Af Lauritz Nielsen. 2. udgave / med supplementsbind ved Erik Dal.
- København: Det kongelige Bibliotek: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1996. 4 bd.
Bind 1: Dansk bibliografi 1482-1550 med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie / Af Lauritz Nielsen. [1. udg.]. 1919. XLVII, 248 s.: ill.
Bind 2: Dansk bibliografi 1551-1600 med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie / Af Lauritz Nielsen. [1. udg.]. 1931-33. XLIII, 677 s.
Bind 3: Dansk Bibliografi 1482-1600. III: Supplement ved Erik Dal. 1996. 355 s.
Bind 4: Dansk bibliografi 1482-1600: IV: Registre. 1996. 257 s.
Anonym- og pseudonym-lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814. / : Holger Ehrencron-Müller.
- København: Hagerup, 1940.
Forlag
Leder: Gyldendals velkomstgave til Bonnier. I: Information, 31. januar 2020.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Danske aviser pligtafleveres til Det kongelige bibliotek og til Statsbiblioteket.
Dagspressens Finansieringsinstitut
Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut, 2004.
Pressehistorie:
De danske aviser 1634-1989 I-III. / : Jette D. Søllinge og Niels Thomsen ; korttegning: Inger Bjerg Poulsen.
Dagspressens Fond, i kommission hos Odense Universitetsforlag, 1988-1991.
Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 .
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 .
Happy end : et essay om ugeblade, kiosklitteratur og en familie i branchen. / : Ebbe Preisler med forord: Bo Tao Michaëlis. Ebbe Preisler , i kommission hos Gyldendal, 2013
kultrhistorie
Romantikken.
Litteratur:
Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. / : Aage Jørgensen. Dansklærerforeningen, 1989.
- http://www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/omdlb.html
'Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er litteraturvidenskabens og litteraturhistoriens hovedfagbibliografi over, hvad der er udgivet om danske skønlitterære forfattere og om litteraturvidenskaben som sådan. Dansk litteraturforskning i det 21. århundrede.'
Dansk litteraturforskning i det 21. århundrede : dansk litteraturhistorisk bibliografi 2000-2014. / : Aage Jørgensen. Det Kongelige Bibliotek , i kommission hos Museum Tusculanum, 2015.
Dansk Forfatterleksikon : Biografier. / : redaktion: John Chr. Jørgensen ; under medvirken af: Thomas Bredsdorff. Rosinante, 2001.
Dahlerup, Pil: Dansk litteratur, middelalder. Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, Verdslig litteratur.
Haandbog i den danske literatur (1872). - 724 s. / Christian Flor.
- http://archive.org/details/haandbogidendan00florgoog
Danske digtere i det 20. århundrede. / : redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge.
- København : Gad, 1980-1982.
I Guds navn: 1000-1800. / : hovedred. Elisabeth Møller Jensen.
Rosinante/Munksgaard, 1993.
; Nordisk kvindelitteraturhistorie / Nordic Women's Literary History Series 1)
Haandbog i den danske litteratur. / : Sigurd Hjorth Müller. (1899).
- http://archive.org/details/unmercantedelse01savogoog
H. C. Andersen: Samlede skrifter (Bind 1-18). Gyldendal, 2003.
H. C. Andersens samlede Skrifter. / : H. C. Andersen. C.A. Reitzel, 2. udg. 1876-1880.
- https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Andersen%2C+H.+C.+%28Hans+Christian%29%2C+1805-1875%22
Andersen - en biografi I-II. / : Jens Andersen. Gyldendal, 2003.
Hans Scherfig 1905-1979.
Herman Bang 1857-1912.
Værker i Mindeudgave I-VI. / : Herman Bang. Gyldendal, 1920.
- https://archive.org/search.php?query=Vaerker%20i%20mindeudgave
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg01bang
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg02bang
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg03bang
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg04bang
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg05bang
Digte:
- https://archive.org/details/vaerkerimindeudg06bang
Dansk Kunst / Art:
Kunstakademier
Kunstakademiet
Kunstnernes Frie Studieskoler eller Kunstnernes Studieskole 1882-.
Fortegnelse over den af Kunstnernes Studieskole foranstaltede Udstilling af Arbejder i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, 1896.
- http://www.kunstbib.dk/objekter/udstillingskataloger/Udst_0482.pdf
Danmarks Kunstbibliotek.
- http://www.kunstbib.dk/
Kunsthistorie
Den danske billedbibel : de middelalderlige kalkmalerier. / : R. Broby-Johansen. Gyldendal, 1947.
Kunstkritikkens og kunstopfattelsens historie i Danmark. / : Erik Mortensen. Rhodos, 1990.
Middelalderens billedbog : metodiske problemer omkring arbejdet med middelalderlige kalkmalerier.
/ : Morten Bjørn, Ole Reiter. I: Fortid og nutid 1978 s. 497-512,
Lensafløsningsloven af 1920, Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom.
§ 6. Genstande af kunstnerisk eller historisk værdi, der har almindelig interesse, skal, når de overgår til fri ejendom i henhold til § 1, forblive her i landet og kan, forsåvidt de udgør en samling, gøres tilgængelige for almenheden efter regler, der fastsættes af nævnet efter indhentet forslag fra besidderen.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=59261
Kunstmuseer
Danske kunstmuseer
 1. ARKEN
 2. ARoS
 3. Bornholms Kunstmuseum
 4. Designmuseum Danmark
 5. Esbjerg Kunstmuseum
 6. Fuglsang Kunstmuseum
 7. Faaborg Museum
 8. HEART
 9. Holstebro Kunstmuseum
 10. J.F. Willumsens Museum
 11. Kastrupgårdsamlingen
 12. KUNSTEN
 13. KØS
 14. Louisiana
 15. Museet for Fotokunst
 16. Museet for Samtidskunst
 17. Museum Jorn
 18. Nivaagaards Malerisamling
 19. Ny Carlsberg Glyptotek
 20. Randers Kunstmuseum
 21. Ribe Kunstmuseum
 22. Skagens Museum
 23. Skovgaard Museet i Viborg
 24. Sorø Kunstmuseum
 25. Thorvaldsens Museum
 26. Trapholt
 27. Vejen Kunstmuseum
 28. Vejle Kunstmuseum
 29. Vendsyssel Kunstmuseum
Ny Carlsbergfondet 1902-2002. / : Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Gyldendal, 2002.
Gennemgang af Ny Carlsbergfondet, stiftet af brygger Carl Jacobsen, og dets virke for anskaffelse af kunst i Danmark også i samarbejde med andre fonde og de bevilgende myndigheder
Malere
Kulturstyrelsen Kunstindeks Danmark 1985-.
Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker i danske statslige og statsanerkendte museers eje. Registeret blev oprettet i 1985 og drives i dag af Kulturstyrelsen. Museerne registrerer og opdaterer selv oplysningerne.
- https://www.kulturarv.dk/kid/Forside.do
/ Art Index Denmark is the central register of artworks and artists in the collections of Danish state-owned and state-subsidised museums. Information from the museums about artists is supplemented by information from the digital version of the Danish art lexicon Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.) (Weilbach's Danish lexicon of artists, 4th edition).
Asger Jorn 1914-1973. Asger Oluf Jørgensen, pacifist og idealist.
Museum Jorn , Silkeborg
- http://www.museumjorn.dk/da/
- https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=974
Northern visions . / : Solomon R. Guggenheim Museum, 1982.
- https://archive.org/details/northernvisionss03solo
Carl Henning Pedersen.
Egill Jacobsen.
Hans Scherfig 1905-1979.
Helhesten. Tidsskrift for Kunst.
- København : I kommission hos Athenæum.
Kunstbladet for den spontane, abstrakte kunst 1941-44, hvor især Asger Jorn, Carl Henning Pedersen, Egill Jacobsen og Henry Heerup præsenterede deres nyeste arbejder.
Henry Heerup.
Kæmp for freden : 10 snit. / : Grafisk kollektiv, 1953.
8 grafiske tryk & to doubletter.
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmloven. Lov om film. Lov nr. 186 af 12.03.1997
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=83975
Kapitel 1
§ 1. Lovens formål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.
Stk. 2. Ved film forstås i denne lov levende billeder af enhver art uanset optagelses- og forevisningsform, herunder fotografiske film og videogrammer, bortset fra tv-udsendelser
Filmcensur:
Statens Filmcensur 1913-.
Filmcensur-reglerne i Danmark.
'1) Den nuværende filmcensurordning har sit udspring i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 5. juli 1913 om en for hele landet fælles censurering af lysbilleder. Før dette tidspunkt udøvedes tilsynet med biografteaterforestillinger af de lokale politimyndigheder, fra 1909 dog af den for privatteatrene beskikkede censor. Bekendtgørelsen af 5. juli 1913 bestemte, at enhver film skulle underkastes censur af særlige af justitsministeriet ansatte censorer. Censorerne kunne godkende filmen uden indskrænkning eller med den særlige begrænsning, at børn under 16 år ikke havde adgang. Godkendelsen kunne gøres betinget af foretagelse af beskæringer. Censuren omfattede også reklamebilleder (plakater og lign.). Der var ikke i bekendtgørelsen angivet retningslinier for censurens udøvelse.'
Betænkning om filmcensur. Betænkning nr. 468, 1967.
Medierådet for Børn og Unge
- http://www.medieraadet.dk/soeg
Medierådet for Børn og Unges hovedopgaver er at oplyse forældre m.fl. om films egnethed for børn.
Man 'vurderer og klassificerer film efter fire kategorier. Tilladt for alle, Tilladt for alle, men frarådes for børn under 7 år, Tilladt for børn over 11 år, Tilladt for børn over 15 år.'
Filmhistorie:
Beretning til statsrevisorerne om Det Danske Filminstituts opbevaring af film og billeder August 2001. Rigsrevisionen
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/1874275/12-00.pdf
'Museumsområdet var indtil april 1997 organiseret i en selvstændig institution, Det Danske Filmmuseum. Med vedtagelsen af en ny filmlov i 1997 blev de tidligere institutioner Filmmuseet, Statens Filmcentral og Det Danske Filminstitut oprettet som en enhedsorganisation, Det Danske Filminstitut. De 3 institutioner var inden da – i sommeren 1996 – alle flyttet ind i det nye Filmens Hus i Gothersgade i København. Rigsrevisionen blev i forbindelse med en undersøgelse af Filminstituttets aktiviteter opmærksom på, at den danske filmsamling var ved at smuldre.'
I en underjordisk bunker i Nordsjælland ligger brandfarlige danske stumfilm på frost. Nu bliver de digitaliseret : I begyndelsen af det 20. århundrede var Danmark en af verdens førende filmnationer, og stumfilmstjerner som Asta Nielsen og Valdemar Psilander var på millionkontrakter. Nu skal hele den stumme filmarv digitaliseres og gøres tilgængelig på nettet. Information var med en tur i den underjordiske arkivbunker, hvor de skrøbelige – og brandfarlige – stumfilm ligger på frost. Når de tør op, skal filmhistorien måske revideres. / : Rasmus Bo Sørensen. I: Information, 10. januar 2020.
Omtale af stumfilm.dk
Portræt af en samler. / : Mogens Svane et al. Objektiv nr. 77 maj 1997. Dansk Fotohistorisk Selskab.
- http://www.objektiv.dk/objektiv/skannede_numre/obj77.pdf
'Dansk Fotohistorisk Selskab vil gerne med dette temanummer fremhæve Kurt Petersen som en af tidens store samlere af kinematografisk udsyr. Hans enestående samling kan måle sig med de bedste på europæisk plan.'
Betænkning afgivet af det den 20. marts 1979 af kulturministeriet nedsatte udvalg vedrørende revision af loven om film og biografer. Betænkning 943, 1982.
Undervisning:
Den danske filmskole 1966-.
- http://www.filmskolen.dk/
Det Danske Filminstitut 1997-. er en sammenlægning af de tre tidligere statslige institutioner: Det Danske Filminstitut 1971-., Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum 1941-., herunder Filmdatabasen
- http://www.dfi.dk/
Producentforengen
Branceforeningen for dansk film, tv og computerspil
Filmbranchen anmelder advokatfirma [advokatfirmaet Johan Schlüter] for milionsvindel med rettighedspenge. / : Julie Elmhøj. I: Information, 2. juli 2015.
Producentselskaber
ASA Film
Nordisk Film
Den danske stumfilm 1903-1930 : et index.
/ : Marguerite Engberg. Det danske Filmmuseum, 1968.
Tekst.
Teater, opera og revy.
Solvognen
Teater for Fred
Det Kongelige teater
Fiolteatret
Gladsaxe teater
Husets teater
Jomfru Ane Teater, Aalborg
Fredericia Teater. Konkurs 2020.
Østre Gasværk Teater
Guide til Dramatisk Biblioteks samlinger i Musik- og Teaterafdelingen December 2012
Danske dramatikere; en fortegnelse udgivet af Danske dramatikeres forbund over medlemmernes arbejder (1916).
- http://www.archive.org/details/danskedramatiker00dansuoft
Hansen, Peter: Den danske skueplads; illustreret theaterhistorie.
- http://www.archive.org/details/dendanskeskuepla01hansuoft
Lundqusit, Britta: Teatret til venstre : politisk teater i Danmark.
- København : Fremad, 1984. - 87 s. : ill.
Neiiendam, Robert: Det Kongelige teaters historie, 1874-1922.
- København : V. Pio, 1923.
- http://www.archive.org/details/detkongeligeteat01neiiuoft
Teaterårbogen 1956-.
Leder: Stakkels nationalscene .I: Information, 12. december 2015.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page