Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark, danske ministerier

Aktuelle og historiske danske ministerier efter indførslen af ministerial-systemet 1848-. De fleste senere ministerier er oprettes ved deling af Indenrigsministeriet eller Finansministeriet.

Current and historical Danish ministries after the introduction of the ministerial system, 1848. Later ministries are created by division of the Ministry of Interior or the Ministry of Finance

Actuelles et historiques des ministères danois après l'introduction du système ministériel, 1848. La plupart des ministères sont créés ces dernières par la division du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances

Ministerios daneses actuales e históricos después de la introducción del sistema ministerial de 1848. Ministerios más recientes son creados por la división del Ministerio del Interior o el Ministerio de Finanzas.

Aktuelle und historische dänischen Ministerien nach der Einführung des ministeriellen Anlage, 1848. Neueste Ministerien werden durch Teilung des Innenministeriums oder des Finanzministeriums erstellt

 1. Arbejds- og Boligministeriet, 1949-1950
 2. Arbejdsministeriet, 1957-2001
 3. Beskæftigelsesministeriet, 2001-.
 4. Bolig- og Byministeriet, 1998
 5. Boligministeriet, 1947-1998
 6. Budgetministeriet, 1971-1973
 7. By- og Boligministeriet, 1998-2001
 8. Børne- og Socialministeriet, 2016-.
 9. Børne- og Undervisningsministeriet, 2019-
 10. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2015-2019.
 11. Energiministeriet, 1979-1994
 12. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2011-2016
 13. Erhvervsministeriet, 1994-.
 14. Finansministeriet, 1848-.
 15. Fiskeriministeriet, 1947-1994
 16. Forsknings- og Teknologiministeriet, 1993-1996
 17. Forskningsministeriet, 1996-2000
 18. Forsyningsministeriet, 1947
 19. Forsvarsministeriet, 1950-.
 20. Handelsministeriet, 1914-1979
 21. Indenrigs- og Boligministeriet, 1950-1955
 22. Indenrigs- og Socialministeriet, 2007-2010
 23. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2001-2011
 24. Indenrigsministeriet, 1848-2001
 25. Industri- og Samordningsministeriet, 1994
 26. Industriministeriet, 1979-1994
 27. IT- og Forskningsministeriet
 28. Justitsministeriet
 29. Kirkeministeriet, 1916-.
 30. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2007-2011
 31. Klima- og Energiministeriet, 2011-2015
 32. Klimaministeriet, 2007-2011
 33. Kommunikationsministeriet, 1987-1994
 34. Krigsministeriet, 1848-1950. Nu: Forsvarsministeriet.
 35. Kultur- og Kommunikationsministeriet, 1987-1988
 36. Kulturministeriet, 1961-.
 37. Landbrugs- og Fiskeriministeriet, 1993-1996
 38. Landbrugsministeriet, 1896-1993
 39. Marineministeriet, 1848-1950
 40. Miljø- og Energiministeriet, 1994-2001
 41. Miljø- og Fødevareministeriet, 2015-.
 42. Miljøministeriet, 1971-2015.
 43. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2011-2015
 44. Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen, 1947-1949
 45. Ministeriet for Byggeri og Sundhedsvæsen, 1947
 46. Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011-2015
 47. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2014-2015
 48. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, 1994-2007
 49. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2001-2011
 50. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2011-2014
 51. Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, 1971-1973
 52. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1995-2015
 53. Ministeriet for Grønland, Grønlandsministeriet, 1955-1988
 54. Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart, 1957-1979
 55. Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, 1935-1957
 56. Ministeriet for Handel og Industri, 1929-1935
 57. Ministeriet for Handel og Søfart, 1908-1914
 58. Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, 1852-1864
 59. Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, 1851-1864
 60. Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, 1924-1929
 61. Ministeriet for Island, 1874-1918
 62. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1848-1916.
 63. Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1993-1994
 64. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, 1935-1947
 65. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2011-2014
 66. Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender, 1855-1858
 67. Ministeriet for Offentlige Arbejder
 68. Ministeriet for Skatter og Afgifter, 1975-1989
 69. Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen, 1968-1971
 70. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2007-2015
 71. Ministeriet for Sundhedsvæsen, 1926-1929
 72. Ministeriet for Særlige Anliggender, 1945-1947
 73. Ministeriet for Søfart og Fiskeri, 1929-1935
 74. Ministeriet for Sønderjyske Anliggender, 1918-1920
 75. Ministeriet for Teknologiudvikling og Anvendt forskning, 1995
 76. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2001-2011
 77. Skatteministeriet, 1975-.
 78. Social-, Børne- og Integrationsministeriet
 79. Social- og Indenrigsministeriet, 2015-2016
 80. Social- og Integrationsministeriet, 2010-2013
 81. Socialministeriet, 1924-2015
 82. Statsministeriet, 1918-.
 83. Sundhedsministeriet, 1987-2001
 84. Sundheds- og Ældreministeriet, 2015-.
 85. Trafik- og Energiministeriet 2005-2007
 86. Trafik- og Kommunikationsministeriet, 1988-1989
 87. Trafikministeriet, 1989-2005
 88. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2011-.
 89. Transport- og Bygningsministeriet
 90. Transport- og Energiministeriet, 2005-2007
 91. Transportministeriet, 2007-2015
 92. Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014-.
 93. Uddannelsesministeriet, 1993
 94. Udenrigsministeriet, 1848-.
 95. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, 2015-2016
 96. Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2016-.
 97. Undervisnings- og Forskningsministeriet, 1987-1993
 98. Undervisningsministeriet, 1916-.
 99. Velfærdsministeriet, 2007-2009
 100. Videnskabsministeriet, 1993
 101. Økonomi- og Arbejdsministeriet, 1953-1957
 102. Økonomi- og Budgetministeriet, 1971-1973
 103. Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001-2011
 104. Økonomi- og Indenrigsministeriet I-II, 2011-.
 105. Økonomiministeriet, 1947-2001
Se også: Ministerialtidende - https://www.ministerialtidende.dk/ ; Rigsarkivet.
'Efter grundlovens § 22 påhviler det regeringen at sørge for loves kundgørelse.
Lov af 25. juni 1870 om udgivelse af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008, indeholder regler om kundgørelsesmåden, og om kundgørelse af kongelige anordninger og bekendtgørelser.
Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende. Udgivelse af Lovtidende hører til Justitsministeriets område og varetages siden den 15. oktober 2004 af Civilstyrelsen, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004 om Civilstyrelsen.'
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsarkivet: Den civile centraladministration 1848-1893 (1894).
- http://www.archive.org/details/dencivilecentra00kringoog

Rigsarkivet: Den civile Centraladministration 1914-1935. / : Harald Jørgensen, 1936.
Administrationskommissionen af 30. Juni 1923. [Statsministeriet], 1924-1926.
Samlebind med alle fire betænkninger fra Administrationskommissionen trykt i et bind.
1ste Betænkning afgivet af Administrationskommissionen af 30. Juni 1923, 1924.
A. Statsbanerne
B. Postvæsnet
C.Telegraf- og Telefonvæsnet
2den Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1924
Diverse administrative forhold, herunder en skjult bibliografi over ministrielle publikationer i første halvdel af 1920'erne: Statens Udgifter til Avertering, Tiyksager og Papir; Centraladministrationens Bogkøb.
3die Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1925
Ministerierne
4de Betænkning afgivet af Administrationskommissionen... 1926
Ministerierne
Centraladministrationens organisering – status og perspektiver. / : Finansministeriet, 2006.
Centraladministrationen er i denne undersøgelse afgrænset til samtlige departementer og styrelser. Departementet er den centraladministrative enhed, der fungerer som ministerens sekretariat. Styrelserne er placeret under departementet og oprettet som en del af det ministerielle hierarki ved delegation af opgaver fra ministeren.
Bilag 1 Deltagende departementer og styrelser
Fra jord til bord : Strukturdirektoratets historie. / : Jørn Priemé, afsnittet fra 1995-97 er skrevet af Eyvind Thorsen.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet, 1997.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page