Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk uddannelse

Dansk   uddannelse, herunder fredsforskning og højskolebevægelsen.
Rumforskning / Space research.
Undervisningsministeriet.
Ufaglærte og lavtuddannede slås mest med studiegæld: Studiegælden i Danmark har en social slagsside, viser nye tal fra Uddannelsesstyrelsen. De højtuddannede skylder godt nok mest, men det er især eleverne fra erhvervsskolerne, der optager mere gæld og ikke kan betale pengene tilbage. / Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 1. januar 2012. Bragt i den trykte udgave 2. januar 2012 på side 12 i 1. sektion.
Organisationer:
Det Videnskabsetiske Komitésystem:
Det Videnskabsetiske Komitésystem er et system bestående af Den Nationale Videnskabsetiske Komité under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og én eller flere komitéer i hver region. Aktuelt er der 11 regionale komitéer. Systemet sikrer, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, og fører derfor tilsyn med de godkendte forskningsprojekter.
Betænkning nr. 1515 om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark. / Udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 2010. - 118 s.
'Kapitel 3 giver indledningsvist en kort introduktion til det danske komitésystems oprettelse og historie. Derudover indeholder kapitlet en beskrivelse af den nuværende lovgivning om det videnskabsetiske komitésystem og de retlige rammer for den videnskabsetiske bedømmelse af biomedicinske forskningsprojekter, som komitéloven fastlægger, herunder hvad der skal anmeldes, hvilke kriterier der gælder for godkendelse af et forskningsprojekt samt regler om information og samtykke. Komitésystemet præges desuden af en række internationale retskilder. Derfor indeholder kapitlet også en overordnet introduktion til EU-direktivet om god klinisk praksis (GCP-direktivet), Europarådets Bioetikkonvention samt Helsinki-deklarationen udarbejdet af Verdens-lægeforsamlingen.
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af det eksisterende videnskabsetiske komitésystem, herunder en beskrivelse af Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK) og de regionale komiteer med hensyn til opgaver, organisering og sammensætning, sagsbyrder, økonomi, personale og sekretariat samt sagsgange. Set i lyset af, at komitésystemet virker i samspil med en række andre myndigheder og aktører, gives der desuden en beskrivelse af de snitflader, komitésystemet har til Lægemiddelstyrelsen, Forskningsrådene og arbejdet med god videnskabelig praksis, Datatilsynet og Det Etiske Råd.
Baggrunden for komitésystemet var Helsinki-deklaration I, som blev vedtaget af Verdenslægesammenslutningen i 1964 og omhandlede lægers udførelse af forsøg med mennesker. Vedtagelsen var en udløber af Nürnbergprocessen, hvor det blev afsløret, at læger groft havde krænket menneskerettighederne.

Litteratur

Skovgaard-Petersen, Vagn (1997) 'Forty Years of Research into the History of Education in Denmark',
Scandinavian Journal of Educational Research, 41: 3, 319 — 331.
- http://dx.doi.org/10.1080/0031383970410310
Dansk astronomi gennem firehundrede år, I-III. / : redaktion Claus Thykier ; udgivet ved Kjeld Gyldenkerne og Per Barner Darnell ; værkets forfattere: Kjeld Gyldenkerne m. fl.. Rhodos , 1990.
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page