Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation et commerce des armes

Dansk, Danmarks økonomi

Offentlige myndigheder
Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Økonomisk Redegørelse 2017.
/ : Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Finanstilsynet, herunder Det Finansielle Virksomhedsråd. Finansrådet:
Private organisationer:
Statsregnskabet:
Rigsrevisionens beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017 afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104878/sr2017.pdf
Rigsrevisionen har for første gang taget forbehold for, om statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter er rigtig, da Rigsrevisionen ikke har kunnet skaffe det nødvendige revisionsbevis for, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsaflæggelsen på § 38 er præget af betydelig usikkerhed, og har ikke kunnet opgøre det konkrete fejlniveau.
Leder: Skandale på skandale. I: Arbejderen, 23. august 2018.
Rigsrevisionen: Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2016, 2017.
Beretningen viser, at statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at staten i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne.
Beretningen viser dog også, at en række virksomheder kan forbedre deres forvaltning, herunder regnskabsforvaltningen. Vi giver en udtalelse om SKATs inddrivelse af offentlige restancer, der medfører tab for det offentlige. Vi omtaler bl.a. sager, hvor virksomhederne ikke har sikret sig bevillingsmæssig hjemmel til deres dispositioner, og sager, hvor vi har konstateret uregelmæssigheder, fejl og mangler i lønadministrationen og mangler ved it-sikkerheden. Vi omtaler også sager, hvor ministerierne har rettet op på kritik fra tidligere beretninger.
Endelig handler beretningen om vores erklæring om EU-midler i Danmark, og vi omtaler en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.
Økonomipolitik:
Regnemodeller blokerer alle bløde reformer: Finansministeriets regnemodeller giver magt til at bestemme, hvad der er ansvarligt, og hvad der er uansvarligt. Det er dem, der definerer, om en reform giver gode eller dårlige resultater og hvilke indgreb, der er økonomisk attraktive. Flere af regeringens nærmeste erklærer sig nu utilfredse med modellerne. / : Sebastian Gjerding. Lagt på information.dk 15. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 16. juni 2012 på side 14 i 2. sektion.
Folketinget: Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark, 2007. 'Rapporten kaldes for en "Europa-økonomianalyse" og er primært udarbejdet til medlemmerne af Europaudvalget og de fagudvalg samt folketingsmedlemmer, der interesserer sig for eller arbejder med økonomi og økonomisk politik. I rapporten gennemgås, på en let tilgængelig måde, de vigtigste økonomiske udviklingstendenser indenfor EU's 27 medlemslande'.
- http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e9726f05/til%20web.pdf
Bankvæsen.
Markedsudvikling i 2017 for pengeinstitutter. / : Finanstilsynet, 2018.
Pengeinstitutternes indtjening var i 2017 højere end i årene op til finanskrisen. Fremgangen var dog ikke drevet af kerneforretningen i form af nettorenter, der blev presset af de fortsat meget lave renter, men især af gebyrindtægter, kursreguleringer og historisk lave nedskrivninger på udlån.
Lov om finansiel virksomhed.
Leder: Danske Bank skader Danmarks omdømme. I: Information, 8. maj 2018.
Leder: Danske Banks uetiske estiske vaskeri. I: Information, 17. oktober 2017.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Landbrugsorganisationer:
Statens Planteavlsudvalg
Danske Landbrugsorganisationer efter 1945 - hovedtræk og betragtninger.
/ : Erik Hovgaard Jakobsen Landbohistorisk Tidsskrift 2006:1-2
Fødevareerhvervet i Danmark 2013.
/ : Sisse Schlægelberger et al. Danmarks Statistik, 2015.
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186202
Produktion, eksport og import af levnedsmidler, fødevarer:
/ Production, export and import of food:
/ Production et exportation de produits alimentaires:
/ Produktion und Export von Lebensmitteln:
Afgrøder i dansk landbrug 2017. / : Nyt fra Danmarks Statistik nr. 302, 2017.
'Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug
Danmark er et landbrugsland. Trods landbrugets aftagende betydning for dansk økonomi er 62 pct. af vores land i 2017 opdyrket med landbrugsafgrøder. Korn udgør 54 pct. af landbrugsarealet efterfulgt af græs og grønfoder med 28 pct. og raps med 7 pct.'
Kød, fjerkræ, fisk, mælk, ost, smør og andre mejeriprodukter, æg / eggs / des æufs / Eier.
Lov om kød, kødloven
- https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199112K00200
Rigsrevisionen: Beretning til statsrevisorerne om statens bekæmpelse af Salmonella, 2000.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/1876899/8-99.pdf
Fødevareministeriet har siden 1994 sammen med erhvervene iværksat handlingsplaner mod Salmonella i produktionen af svin, slagtekyllinger, æg og kvæg. Endvidere er der iværksat en særlig handlingsplan mod Salmonella Typhimurium DT 104, som er en multiresistent salmonellatype.
Lægemiddelstatistikregisteret 1994-.
Mejeristatistikken 2015. / : Landbrug & Fødevarer, 2016.
- https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/mejeri/mejeristatistik/mejeristatistik-2016
Denne statistik omfatter kalenderårsopgørelser (365 dage) for 2005 samt 2011-2015.
Som kildemateriale er primært anvendt Danmarks Statistik og Mejeriforeningen.
Fra drittel til dåse : Esmann-Plumrose 1864-1964 : Kapitler af 100 års dansk erhvervshistorie.
/ : Poul Graae; illustreret af Mads Stage. Møller & Landschultz, 1963.
Dansk Mejeribrug 1882-2000. / : Claus Bjørn. Lindhardt og Ringhof, 2018.
Rigsrevisionen: Beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, 2017.
Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke må koncentreres på for få hænder.
Betænkning 1 afgivet af Handelsministeriets Mælkeudvalg af 1965; betænkning nr. 518, 1969):
Opgivne og tilplantede landbrugsarealer i Jylland 1870-1965. / : Kr. Marius Jensen.
Udgivet af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab i kommission hos C.A. Reitzels Forlag, 1976.
; Atlas over Danmark. Serie II, Bind 1)
Leder: Noget nyt spirer frem. I: Information, 29. december 2017.
Naturresourcer: Olie, naturgas herunder Dansk Gasforening og Gasmuseet, Dong Energy, uran (Grønland).
Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion - og udnyttelse af undergrunden. 2011. - 66 s.
Hahn Pedersen, Morten: A. P. Møller og den danske olie. - Schultz Information, 1997. - 348 s.
Råstofdirektoratet: Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran. 2008. - 20 s.
Stor-skala havmølleparker i Danmark: Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer, April 2011.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:
Danmarks Statistik: Udenrigshandel
- http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel
Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.
Produktion og eksport af Cement, elektronik, fiskekuttere, industrifisk, landbrugsprodukter, medicin, skibe, vindmøller og våben ; Øl og mineralvand.
Erhvervsarkivet.
'Hovedparten af det indsamlede materiale er fra handels-, industri-, og hånd-værksvirksomheder, men der er også betydelige mængder fra bl.a. transport-, penge- og realkreditsektoren samt forsikringsselskaber og liberale erhverv. Dertil kommer et stort antal arkiver fra erhvervs- og fagorganisationer samt privatarkiver fra erhvervsfolk.'
Cheminova. Datacentralen.
Ædelmetalkontrollen, herunder Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. 1996.
- http://www.aedelmetalkontrollen.dk/cms/site.aspx?p=6106
Aagaard, Charlotte: Grebet af guldrus efter Gaddafi : Det er tid til at høste belønningen for den danske indsats i Libyen. Sammen med koalitionspartnerne står Danmark på spring for at få del i de lukrative genopbygnings- og udviklingskontrakter i Libyen. Lagt på information.dk 2. november 2011. Bragt i den trykte udgave 3. november 2011 på side 6 i 1. sektion.
Neel Gjertsen, Marchen: Ligestillingsminister hemmeligholder central information. I: Information, 04/20/2011.
Søfartens Bibliotek har digitaliseret Danmarks Skibslister 1869-2002. Skibslisten udgives ikke i papirform efter 2002, men erstattes af Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.
- http://www.sbib.dk/skibslister.htm
Eksempel: Danmarks skibsliste 1961: Officiel fortegnelse over danske skibe med kendingssignaler udgivet af Handelsministeriet. 65. udgave. februar 196. - 209 s., herunder Register over de søværnet tilhørende skibe og Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemmehørende på Færøerne. - http://www.sbib.dk/documents/Skibslister/1961.pdf
Kolonihaveforbundet
Kemi og købmandskab : Danisco - Danmarks største industrifusion. / : Jan Cortzen.Børsen, 1997.
Firmahistorie. Den historiske anledning til denne bog er 125-års dagen den 20. April 1997 for stiftelsen af De Danske Sukkerfabrikker.Det var etatsråd C.F. Tietgen, den danske industrialismes bannerfører i slutningen af forrige århundrede, der stiftede De Danske Sukkerfabrikker og ni år senere De Danske Spritfabrikker. Disse to selskaber indgik i 1989 sammen med A/S Danisco, udskilt fra Spritfabrikkerne i 1934.
DONG fortsætter kontroversiel kulimport fra Colombia: Danske kraftværker brænder stadig kul fra et mineselskab i Colombia, der kædes sammen med drab på tusindvis af civile. DONG mener, at selskabet har forbedret sig. / : Margit Lundø Jensen et al. I: Information, 2. januar 2016.
Kullene der finansierer undertrykkelse: I Colombia er kul brændstof i en blodig konflikt. For eksperter på området er der ingen tvivl om, at DONGs lokale kulleverandør samarbejder med paramilitære styrker. Spørgsmålet er, om DONG skal stoppe med at købe colombiansk kul eller presse på for forbedrede forhold. / : Margit Lundø Jensen et al. I: Information, 2. januar 2016.
Fra drittel til dåse : Esmann-Plumrose 1864-1964 : Kapitler af 100 års dansk erhvervshistorie.
/ : Poul Graae; illustreret af Mads Stage. Møller & Landschultz, 1963.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page