Ålandsøerne

Geografi ; natur ; geologi ; demografi ; historie ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Finske  øer mellem Bottenhavet og Østersøen.
Finnish islands between the Bothnian Sea and the Baltic Sea.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Nature in Northern Europe: Biodiversity in a changing environment. / : Eeva-Liisa Hallanaro ; Marja Pylvanainen. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2001.
Vådområder:
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Klima:
Tekst:
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Historie:
Sverige starter i 1809 en krig mod Danmark og Rusland i håb om at generobre Finland og Ålandsøerne, men taber definitivt Finland til Rusland året efter. I Aalands-servitutten efter Krimkrigen i 1856 bestemmes det, at "de Aalandske Øer ikke må befæstes, og at militær- og marineinstallationer hverken må vedligeholdes eller nyopføres".
Efter at Finland blev selvstændig i 1917 forsøger Sverige igen at få herredømmet over Ålandsøerne, men ved en international konference om øernes neutralitet i 1921 enes man om en ny konvention af 20. oktober 1921, hvorefter Ålandsøerne hører til Finland.
Sweden starts in 1809 a war against Denmark and Russia hoping to recapture Finland and the Åland Islands, but lose definitely Finland to Russia the following year. In the Åland easement after the Crimean War in 1856 provides that "The Åland Islands may not be fortified and the military and naval installations must not be maintained or new built".
After Finland became independent in 1917 Sweden is trying again to regain control of the Åland Islands, but at an international conference on the islands neutrality in 1921 agreeing on a new Convention of 20 October 1921, after which the Åland Islands belongs to Finland.
Kultur
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Teater:
Politik
Lovgivende forsamling:
Valg:
Lokalvalg:
2015.
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck. - http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
Tekst:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter

Litteratur

The Åland question and the rights of Finland : a memorandum by a number of Finnish jurists and historians (1920).
- http://www.archive.org/details/alandquestionri00hels
The Aland question from a Swedish Finlander's point of view (1920).
- http://www.archive.org/details/alandfromswedish00sede
Åland; schwedische stimmen über die militär-politische Bedeutung der finnischen Inselgruppe, übers. und eingeleitet von Wilhelm Habermann (1916).
- http://www.archive.org/details/landschwedisch00ohqu

Økonomi:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page