dyr

I fauna, zoologi: Dyr er alle levende væsner, herunder mennesker, som ikke tilhører planteriget.
Dyr lever på land, i vand og nogle dyr kan bevæge sig i luften.
Amfibierer dyr som lever både i vand og på land; især krybdyr og padder.
Dyr kan være tamme eller vilde. I fangeskab, i zoologisk haver, i landbrug eller frie.
Dyr kan være rovdyr eller planteædere og have hud eller pels som kan garves.
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr, 2016.
§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på dyr, der hovedsagelig holdes med henblik på produktion af pels, herefter benævnt pelsdyr.
Dyr kan opfattes som voldende skade; er skadedyr.
Selskabsdyr eller kæledyr kan være:
1. Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
2. Fugle, bortset fra fjerkræ
3. Kaniner og gnavere
4. Krybdyr og padder
5. Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr og
6. Tropiske akvariefisk.
Visse dyr anvendes som føde, herunder .
Animaler har deres oprindelse i dyr: Kød, fjerkræ, æg, fisk, mælk, smør og ost.
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, 2014.
§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på slagtning og aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk og andre produkter.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på slagtning og aflivning af heste samt på aflivning af hunde og katte.
Blandt dyrs sygdomme kan nævnes: Afrikansk svinepest : Hundegalskab, mund- og klovsyge, salmonella.
Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge, 2004.
§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) »Dyr af modtagelige arter« : Tamdyr eller vilde dyr af ordenen Artiodactyla (de parretåede hovdyr), som bl.a. omfatter arterne svin, flodhest, lama, kamel, dromedar, kvæg, hjort, giraf, okapi, antilope, gazelle, bøffel, får og ged.
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven), 2015.
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.
Omtalt i Betænkning 1154.
Bekendtgørelse af dyreværnsloven, 2016
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/50
§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
Se også: amfibier ; anatomi ; autotrof ; cirkus ; Det Dyreetiske Råd ; Dyreforsøgstilsynet ; dyrevelfærd ; dyreværnsloven ; Dyreværnsrådet ; dyrlæge ; dyrskue ; Det Etiske Råd vedrørende Husdyr ; Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark ; forsøgsdyr ; habitat ; heterotrof ; hyrde ; jagt ; kattehjem ; kattemor ; kæledyr ; Landbrugsstyrelsen ; mask ; parasitisme ; Rådet vedrørende hold af særlige dyr ; safari ; sodomani ; Det veterinære Sundhedsråd ; økologi.

Litteratur

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, 2017
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195222
Kærligheden til vores kæledyr forhindrer os ikke i at misrøgte dem.
/ Agatha Sagan ; Peter Singer. I: Information, 28. juni 2018.
Statistisk årbog 2017: Landbrugets husdyrhold Tabel 360
Leder: Svinebundet. I: Information, 26. marts 2018.
Microzooplankton: the microscopic (micro) animals (zoo) of the plankton. / : John Dolan.
Institut océanologique de Villefranche, 2012.
- http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1354542960.pdf
'The plankton encompasses an incredibly diverse group of organisms, ranging in size from viruses to large jellyfish, united only by the fact they are all weak swimmers and so are largely transported by the movement of the water, drifting about in the sea. This set of organisms includes within it the base of the food web in the ocean, the primary producers, or the marine equivalent of plants, the phytoplankton. '
Nordiske komiteer innen bioetikk. / : Nordic Council of Ministers, 1999.
On The Track Of Unknown Animals. / : Bernard Heuvelmans. Routledge, 2014.
Svinefabrikken spøger på Tuse Næss i orkideernes land : Lokale borgere har fået nok og går til modstand mod endnu en udvidelse af stor svineproduktion ved fredet naturområde på Tuse Næs i Vestsjælland. Men anklagerne er hårdest mod lovgivningen i et dansk system, der tillader stadigt større svinefarme. / Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 22. marts 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page