habitat

Latin: Levested for en bestemt dyre- eller planteart.
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 2019.
Bilag 1 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Fortegnelse over habitatområder
Bilag 3 Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 4 Fortegnelse over Ramsarområder
Bilag 5 Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark
Bilag 6 Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark
Bilag 7 Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Bilag 8 Internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 9 Habitatområder
Bilag 10 Fuglebeskyttelsesområder
Bilag 11 Ramsarområder
Habitatbeskrivelser, årgang 2016. / : Miljøstyrelsen, 2016.
Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet
(NATURA 2000 typer)
"Interpretation Manual of European Union Habitats" er EU's officielle fortolkningsmanual, som giver en fortolkning af de naturtyper, som er på habitatdirektivets bilag 1. Manualen er nemmere at misforstå end at forstå, hvis man ikke har et omfattende baggrundsmateriale om både botanik, CORINE og direktivprocessen. For at forstå logikken i naturtypesystemet er det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i bl.a. "Corine biotopes manual - Habitats of the European Comunity, Data specifications part 2" fra 1991. Derfor udarbejede det tidl. Skov- og Naturstyrelsen og det tidl. Danmarks Miljøundersøgelser, ud fra det samlede materiale og forarbejder, følgende beskrivelser med tilhørende bestemmelsesnøgle, som forhåbentlig kan fremme forståelsen af, hvad der omfattes henholdsvis ikke omfattes af NATURA 2000 naturtyperne i Danmark.
Se også: Danmark: Natur.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page