bil / car

Latin, fransk: I trafik: Oprindelig betydning: automobil eller passagerbil med mindst fire hjul.
En lokomobil er en dampmaskine på hjul.
Biler kan anvendes både civilt og militært.
En bilist er en ejer eller fører af en bil.
Biler forudsætter veje at køre på.
Biler skal godkendes i sFærdselsstyrelsen.
Centralregisteret for Motorkøretøjer under Skat er myndigheden der registrerer motorkøretøjer i Danmark.
Bekendtgørelse af færdselsloven, 2017
Definitioner m.v.
§ 2. I denne lov forstås ved:
1. Akseltryk:
det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.
2. Bil:
motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.
3. Blokvogn:
motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.
4. Egenvægt:
vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.
5. Fodgængerfelt:
den del af vejen, som er bestemt for gående ved passage over kørebane eller cykelsti, og som er særligt afmærket.
6. Førerret:
retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert.
7. Knallert:
to- eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen. Knallerter inddeles i stor knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen og lille knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.
8. Krybespor:
særlig vognbane, som med færdselstavle anvises for langsomtkørende færdsel.
9. Kørebane:
den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti eller ridesti. Reglerne om færdsel på kørebane gælder også for færdsel på cykelsti og ridesti.
10. Køretøj:
indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Færdselsreglerne for kørende gælder, i den udstrækning de kan anvendes, også for ridende samt dem, der fører heste eller driver kreaturer.
11. Letbanekøretøj:
transportmiddel, som er indrettet til befordring af passagerer eller til udførelse af arbejde på letbanespor m.v., og som kører i eget letbanespor på vej i et lukket letbanesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.
12. Lygtetændingstiden:
tiden fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet enten for at gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde.
13. Motorcykel:
motorkøretøj på 2 hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kg.
14. Motordrevet køretøj:
køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft. For kørestol, som er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed, gælder bestemmelserne om cykel, hvor intet andet er bestemt. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor, motorredskab og knallert.
15. Motorkøretøj:
motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet til selvstændigt at benyttes til personbefordring eller godstransport. Knallert anses dog ikke som motorkøretøj. Motordrevet køretøj, som er indrettet til andet formål, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km i timen, anses ligeledes for motorkøretøj. Motorkøretøjer inddeles i bil og motorcykel.
16. Motorredskab:
motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab.
17. Motorvej og motortrafikvej:
vej, som er forbeholdt færdsel med motorkøretøjer, og som med færdselstavler er afmærket som henholdsvis motorvej og motortrafikvej.
18. Parkering:
enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering. Et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt, anses for parkeret, 18 timer efter at det er hensat.
19. Påhængskøretøj:
køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab.
20. Påhængsredskab:
andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn. Campingvogn anses som påhængsredskab.
21. Påhængsvogn:
påhængskøretøj, der hovedsageligt er indrettet til befordring af personer eller gods, sættevogn dog undtaget.
22. Sidevogn:
et-hjulet køretøj, der kobles til siden af et tohjulet køretøj, og som hovedsageligt er indrettet til befordring af personer eller gods.
23. Sættevogn:
påhængskøretøj, der hovedsageligt er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet eller dets last delvist hviler på det trækkende køretøj.
24. Totalvægt:
køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last (faktiske totalvægt) eller den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last (tilladte totalvægt).
25. Trafikant:
enhver, der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i køretøj eller letbanekøretøj på vej.
26. Traktor:
motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen.
27. Tættere bebygget område:
område, hvis grænser tilkendegives ved særlig afmærkning.
28. Vej:
vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
29. Vejkryds:
vejkryds, vejforgrening og vejudmunding.
30. Vognbane:
enhver af de baner, i hvilke kørebanen kan deles, og som hver er tilstrækkeligt bred til at kunne benyttes af en række køretøjer med 4 hjul.
Betænkning om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer.
/ : Afgivet af justitsministeriets trafikerstatningsudvalg, 1985.; Betænkning 1036
Allerede i den første danske færdselslov af 1903 blev der fastsat særlige regler om erstatning for skade forvoldt ved kørselsuheld med motordrevne køretøjer. Efter § 28 i lov nr . 124 af 15. maj 1903 om kørsel med automobil påhvilede der den, der benyttede et automobil eller lod det benytte til færdsel på offentlig gade, vej eller plads, pligt til at erstatte skade på person eller gods, voldt ved sammenstød med automobilet, ved at heste blev sky for det eller på anden lignende måde, medmindre den skadelidte forsætligt eller ved grov uagtsomhed havde hidført skaden, eller det fremgik af omstændighederne, at denne ikke kunne have været afværget ved den agtpågivenhed og omhu, der udkrævedes fra automobilførerens side. Formålet med loven var - på grund af den særlige risiko for alvorlige uheld, som brugen af motordrevne køretøjer frembyder - med hensyn til de i bestemmelsen nævnte skader at ændre de almindelige regler om bevisbyrden for ansvarspådragende adfærd, således at der blev opstillet en forhåndsformodning for skyld - det såkaldte præsumptionsansvar - mens loven i øvrigt skulle henvise til de almindelige erstatningsregler.
Se også: Ankenævn for biler ; ambulance ; Automobilfordelingsnævnet ; benzin ; Benzinafgiftsnævnet ; Benzinnævnet ; bilferie ; bilisme ; biltilsyn ; dieselskandalen ; forurening, herunder udstødningsgasser ; generatorbil ; hviletid ; hviletidsbestemmelser ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Motorkøretøjer ; Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer ; Parkeringsklagenævnet ; parkeringsplads ; Persontrafikrådet ; Trafikministeriet ; Transportministeriet ; transportvæsen ; Trængselskommissionen ; Vejdirektoratet ; vejtrafikstøj ; vogn.
Se tillige: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles
/ International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
- http://www.oica.net/

Litteratur

100.000 dør årligt: Dieselbilers udstødning dræber langt flere end troet : Dieselbiler forurener meget mere end antaget, og de giftige udstødningsgasser slår titusinder af mennesker ihjel om året, viser nyt studie. Danske forskere er ikke overraskede. / : Kristian Sjøgren Videnskab.dk 15 maj 2017.
Global car sales up by 2.4% in 2017 due to soaring demand in Europe, Asia-Pacific and Latin America. / : JATO Dynamics Limited, February 20, 2018.
Analysis of 52 markets found that 86.05 million units were sold in 2017
CO2 emissions rise to highest average since 2014, as the shift from diesel to gasoline continues. / : JATO Dynamics Limited, March 4, 2019 The total average of CO2 emissions increased by 2.4 g/km to 120.5 g/km in 2018 – the highest average of the last four years. The analysis, carried out by JATO Dynamics, covered 23 markets in Europe and found a direct correlation between diesel car registrations and average CO2 emissions
World motor vehicle production by country and type: OICA correspondents survey, 2015.
Registration of new motor vehicles
- https://unstats.un.org/unsd/mbs/data_files/t30.pdf
Environmental Noise Guidelines for the European Region
/ Retningslinjer for miljøstøj for den europæiske region
World Health Organization, 2018.
- http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf
Road traffic noise
For average noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by road traffic below 53 decibels (dB), as road traffic noise above this level is associated with adverse health effects. For night noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by road traffic during night time below 45, as night-time road traffic noise above this level is associated with adverse effects on sleep.
Leder: Ulovlig overvågning [af bilister] skal stoppes, ikke lovliggøres. I: Information, 28. juli 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page