Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1. August 1951 / Timeline August 1, 1951

Version 3.5

31. Juli 1951, 2. August 1951


08/??/1951
Indenrigsministeriet nedsætter Forholdsordreudvalget med kontorchef K. O. Møller som formand, til undersøgelse af de spørgsmål, der knytter sig til civilbefolkningens og myndighedernes stilling i krigstilfælde.

08/01/1951
Den britiske regering anerkender nationaliseringen af Irans olie.

08/01/1951
Hvorfor blev Korea bombet sønder og sammen?
Leder i Frit Danmark, August 1951
DET amerikanske forsvarsministerium har for tiden inviteret repræsentanter for den amerikanske offentlighed på en rejse til militære lejre og forsøgsstationer — for at demonstrere de moderne våbens ildkraft. Et flertal af de civile gæster er ledende industrifolk, som skal producere militært udstyr, men også universitetet og gejstligheden (!) er repræsenteret — og pressen.
Fra Danmark deltager bl. a. »Information«s chefredaktør, Børge Outze, der åbenbart har ondt ved fuldtud at dele den amerikanske entusiasme over ødelæggelsesvåbnenes fabelagtige udvikling og effektivitet. Outze skriver i »Information« (7.—7.): »... Mange af de amerikanske tilskuere klapper begejstret, hver gang et mål rammes ... De europæiske tilskuere, som i nogen grad har bedre muligheder for at sammenligne det, de ser med virkeligheden fra sidste krigs ødelæggelser, er tavse. Hvad vi ser, er højt og tydeligt ødelæggelsesevne mere end ti gange den, man ejede i slutningen af sidste krig.«
Af de tre artikler Outze indtil nu har skrevet, fremgår det med al ønskelig tydelighed, at krigen i Korea har haft en enorm betydning for amerikansk militær. På øvelsespladserne er det, de farlige situationer fra Korea, der genskabes »koste hvad det vil« hedder det — og det koster åbenbart tit dyrt. Indtrykket af Korea-krigens værdi fastslås iøvrigt eftertrykkeligt af general Bradley selv i et interview (Inf. 9.—7.) siger han: »Også under krigen i Korea har der været et fint team-work, og vore folk viser, synes jeg da, at de er i fineste træning. Lad mig tilføje, at den samme kompliment gælder alle de militære afdelinger, som F.N. har sendt til Korea. Da Koreakrigen begyndte, havde vi kun få afdelinger, som var virkelig effektive og i fuld træning. Meget er blevet bedre for os siden . ..«
Meget er blevet bedre siden! Alle fuldtro -medlemmer af De Forenede Nationer bør gøre sig dette klart — og ikke lade sig distrahere af følgende kendsgerninger fra den tredie artikel (Inf. 25.—7.): »•.. Koreakrigen må regnes for en af de mest morderiske i historien. Man gør her de kommunistiske tab op til ca. 2 millioner mand, hvortil kommer den koreanske civilbefolknings tab på ca. 3 millioner nord og syd for breddegraden. Den sydkoreanske hærs tab gøres op til 300.000.« De amerikanske tabstal beløber sig til ca. 200.000.
Og i kølvandet på den atlantiske glæde over de fine resultater, tabet af halvsjette million menneskeliv har tilvejebragt i det militære beredskab, støder man så på visse oplysninger om amerikanernes vurdering af krigsførelsens effektivitet, som udfra mere end eet synspunkt er yderst interessante. Følgende meddeles:
» .... Amerikanerne anser luftangreb i den form, der i sidste krig kostede Europa så mange ruinbyer, for aldeles forfejlet. Man lægger ikke skjul på, at man så tidligt som i 1944 havde alvorlige stridigheder med den engelske generalstab om disse ideer, og man gør gældende, at den endelige sejr først blev vundet, da disse ideer endelig i 1945 blev ført ud i livet. Mens de allierede øste bomber ud over Tysklands byer, hævdede amerikanerne, siger de, at de fleste af disse bomber var spildte. Man gik ind for det, der nu er almindelig kendt som strategisk bombning, d. v. s. en koncentration af bombningen mod strategiske mål. .. 200 bomber i 200 byer . ..«
Nordkorea er en ruindynge, og millioner civile koreanere er dræbt. Ifølge ovenstående oplysninger kan det ikke. være sket a! strategiske grunde. Vi skal overlade til Frit Danmarks læsere selv at prøve på at finde ud af, hvorfor det så er sket. K. F L

08/01/1951
VORE NYE VENNER
Leder i Frit Danmark, August 1951
OPHØR af krigstilstanden med Tyskland, fredsslutning med Japan, forbund med Tyrkiet, Grækenland og Spanien og genoprustning af Vesttyskland — det kommer altsammen oven i hinanden som skuddene fra et maskingevær. Kloge hoveder har ganske vist allerede længe haft anelse om, at de måtte blive konsekvensen af Atlantpagten, men vore politikere vidste at berolige os, sådan noget var helt utænkeligt, erklærede de, vi går ikke i forbund med diktaturstater!
Chancerne for, at det socialistiske og det kapitalistiske samfundssystem kan eksistere side om side, forøges vel ikke netop ved disse alliancer med general Franco, regeringen i Bonn, hvis medlemmer til hælvten er gamle nazister, kejser Hirohito af Japan, kong Paul af Grækenland, foruden diverse mindre storheder, som f. eks. Syngman Rhee i Korea.
Hvad Spanien angår, er den måde, hvorpå det bliver listet ind i fårefolden, særligt lærerigt. For befolkningerne i de europæiske lande, der under krigen var besat af fascistiske styrker, er det en vanvittig tanke, at man skulle kunne alliere sig med Franco, og de amerikanske ønsker om at. få Spanien optaget i F.N. eller Atlantunionen har da også mødt modstand hos de fleste øvrige medlemmer. Dog det har ikke bekymret regeringen i Washington stort: efter at den har indset, at den ikke kan komme videre ad parlamentarisk vej, har den taget sagerne i sin egen hånd og — udenom sine allierede — indledt militære forhandlinger.
Det tør formodes, at når amerikanerne pludseligt har fået så grusomt travlt med at træffe en aftale med Spanien, skyldes idet den omstændighed, at Francos styre øjensynligt er stedet i stor vånde. Begivenhederne i Spanien i dette forår med de mange strejker, som for første gang i Francos tid ikke har kunnet slås effektivt ned, er et vidnesbyrd om det fascistiske styres uduelighed, som nu har nået en sådan højde, at folkets desperation og de herskende kredses indre uenighed er ved at få bygningen til at skride sammen.
I dette afgørende øjeblik iler amerikanerne til og stiver idet vaklende diktatur af med tropper, våbenhjælp, finansiel støtte og alliance. Af kærlighed til fascismen? Ingenlunde, men af angst for alternativet.
Og af samme grund støtter amerikanerne allevegne over hele jorden de reaktionære kræfter. Men hvor glæde over at vide, at det ikke er af kærlighed til fascismen, de gør det, kan kun være spinkel, når resultatet alligevel bliver det samme.

08/01/1951
F.N. bør stemple angreb på civilbefolkningen som krigsforbrydelse

Om man beordrer kvinder og børn i gaskamre eller man nedkaster bomber blandt den — det er lige uværdigt

Af kaptajn Fritz Schrøder, Frit Danmark, August 1951 s. 4-5.

DA FRANCOS flyvere i april 1937 foretog et angreb på civilbefolkningen i den lille spanske by Guernika og derved dræbte og lemlæstede i hundredevis af kvinder og børn, vakte dette brutale angreb en storm af forargelse i hele den civiliserede verden.
Picasos verdensberømte billede »Guernika« vil til sene tider blive stående som en skamstøtte over denne skændselsgerning.
I årene siden da er millioner af civile blevet dræbt eller lemlæstet af bomber, der direkte er kastet mod civilbefolkningen, men den offentlige mening, der i 1937 protesterede så stærkt mod Guernikamyrde-riet, har været temmelig tavs herom — i hvert tilfælde når det drejede sig om angreb mod civilbefolkningen i modstandernes lande.
Koreakrigen har vist, at ødelæggelsesvåbnenes kolossale udvikling siden 1945 har mangedoblet de ulykker, som civilbefolkningen udsættes for i en moderne krig. Og selv om Koreakrigens specielle karakter, hvor F.N. tropperne opererer med et vældigt og fuldt moderne luftvåben over et fremmed land, medens modparten hidentil praktisk talt har været uden luftvåben, kun har givet et ufuldkomment billede af, hvad der vil ske, hvis 2 magtgrupper, der er nogenlunde jævnbyrdige i luften, sætter al kraft ind på at ødelægge hinandens lande og byer, burde de koreanske erfaringer være tilstrækkelige til at få alle tænkende mennesker til at forstå, at alle kræfter må sættes ind på at forhindre, at noget sådant kommer til at ske.
Gengældelse udløser gengældelse.
SELV om mindst 90 procent af hele verdens befolkning kun ønsker at leve i fred, vil dette dog næppe være tilstrækkeligt til at forhindre en krig i at bryde ud, ej heller vil dette forhindre videnskaben i at opfinde nye og endnu mere grusomme slagtemidler end de, der allerede er opfundet. Et forbud herimod vil være nytteløst.
Man kan heller ikke forhindre, at de ansvarlige politiske og militære ledere i de forskellige lande forbereder sig på i tilfælde af krig at anvende disse ødelæggelsesmidler til rent militære formål, thi et forbud herimod er værdiløst, hvis der ikke bag forbudet står en magt, der kan straffe den, der overtræder forbudet. Og hvem skulle straffe U.S.A. eller Sovjetunionen, såfremt en af disse stormagter over-trådte et sådant forbud? Men det skulle ligge indenfor mulighedernes grænser, hvis der gøres et alvorligt arbejde herfor, at få disse ansvarlige ledere til at indse, at det ikke alene er uværdigt for civiliserede nationer at anvende ødelæggelsesmidlerne til udryddelse af modpartens civilbefolkning, men at det også er en tåbelig form for krigsførelse, idet sådanne angreb altid som en bomerang vender tilbage og rammer den, der har kastet den. Det første angreb af denne art vil omgående udløse et gengældelsesangreb af samme, eller større, styrke. Dette vil følges af et angreb, der skal gengælde gengældelsen, og så vil gengældelsessvik-møllen rulle, indtil begge parters lande er ødelagt og millioner af civile dræbt eller lemlæstet.
I galgen — hvis de taber krigen.
TERRORANGREB mod civilbefolkningen — det vil sige angreb, der udelukkende eller i væsentlig grad har til hensigt at ramme civilbefolkningen — er overlagt massemord. Denne kendsgerning kan ikke bortforklares, ligegyldig hvormeget man end forsøger herpå.
Om man beordrer titusinder kvinder, børn, syge og gamle indsat i gaskamre for at aflive dem der, eller man beordrer nedkastning af brand- og sprængbomber mod civilbefolkningen, hvorved titusinder omkommer i flammerne eller dræbes af sprængbomberne er lige uværdigt for civiliserede mennesker, og de militære og politiske fordele, der opnås herved, er opnået på uværdig vis.
Da krige — trods fredsappeller med millionunderskrifter — næppe kan undgås i fremtiden, burde alle kræfter sættes ind på at skabe en mentalitets-ændring hos de politiske og militære ledere, så disse anerkender de regler for hæderlig krigsførelse, der gjaldt i tidligere krige, hvor man søgte at. besejre modstanderen ved at tilintetgøre hans militære styrker, men skånede civilbefolkningen.
Hvis man kan nå dertil, at den offentlige mening hele verden over igen stempler det som en forbrydelse mod menneskeheden at foretage angreb, der udelukkende har til hensigt at ødelægge modpartens civilbefolkning, uanset denne civilbefolknings race, hudfarve, nationalitet, religion eller politiske indstilling og uanset om angrebene foretages med atom- eller brintbomber, spræng- eller brandbomber, kanoner eller maskingeværer, giftgas, bakterier eller andet djævelskab, som videnskaben har —eller vil opfinde, så vil de politiske og militære ledere, der er klar over, at de i fremtiden stemples som forbrydere, hvis de beordrer sådanne angreb iværksat, sikkert betænke sig adskillige gange, før de griber til disse uværdige krigsmetoder, der uvægerlig vil bringe dem i galgen, hvis de taber krigen.
En mentalitetsændring er påkrævet.
Men for at skabe en sådan mentalitetsændring hos lederne er det først og fremmest nødvendigt at skabe en mentalitetsændring i de enkelte landes befolkninger, og hertil behøves en energisk propaganda, der med brug af alle eksisterende propagandamidler skal få folk til at forstå, at ethvert angreb, der udelukkende har til hensigt at dræbe og terrorisere civilbefolkningen, er mord. At enhver, der i fremtiden beordrer sådanne angreb iværksat, er forbryder mod menneskeheden, og at fremtidig også den, der efter ordre medvirker til en sådan forbrydelses udførelse, vil blive betragtet som meddelagtig i forbrydelsen.
Jævnfør her de efter 1945 af sagte krigsforbryderdomme, hvori det klart er fastslået, at den der efter ordre deltager i udførelsen af en krigsforbrydelse, er meddelagtig i denne.
Det ville være naturligt, om det i første række blev kvinderne, der gennem de eksisterende kvindeorganisationer gik ind for dette propagandaarbejde, der ikke kan tillægges nogen politisk bagtanke.
Den der rører vuggens gænge styrer verden, siger et gammelt ord. Hvis hver eneste moder indprentede sine børn, at det er en forbrydelse at dræbe andre børn og andre børns mødre, og hvis skolerne lærte de unge — de kommende kriges bombeflyvere — at det er en forbrydelse, uden tvingende militær nødvendighed at nedkaste bomber, hvorved kvinder og børn udsættes for at blive dræbt eller lemlæstet, ville sikkert mange af de ganske unge flyvere, der nu fristes til at betragte byerne i fjendens land som en slags »muntert køkken«, hvor det gælder om at slå mest muligt i stykker, ændre denne opfattelse og kun kaste bomber, hvor det var absolut nødvendigt, hvorved milliardværdier kunne spares og tusinder af kvinder og børn beholde liv og førlighed.
Danmark er det land i Europa, hvor civilbefolkningen er mest udsat.
Der findes indenfor Forenede Nationer en række underafdelinger — komiteer — der beskæftiger sig med bekæmpelsen af forskellige samfundsonder såsom hvid slavehandel, misbrug og salg af narkotika o. s. v. Det ville være naturligt, om der også blev oprettet en underafdeling til bekæmpelse af de umenneskelige krigsrnetoder, og det ville være naturligt, om Danmark, der med sin hovedstad 10—12 minutters flyvetid fra de russiske flyvebaser i Nordtyskland er det land i Europa, hvis civilbefolkning er mest udsat i tilfælde af krig, tog initiativet hertil.
Målet for en sådan underafdelings arbejde skulle være oprettelsen af en konvention (i lighed med Genferkonventionen), i hvilken underskriverlandene forpligtede sig til i eventuelt kommende krige at afholde sig fra at foretage direkte angreb på hinandens civilbefolkning, ligesom de forpligter sig til ved rent militære angreb at drage omsorg for, at der tages videst mulig hensyn til civilbefolkningen, således at de tab, der nødvendigvis må følge af sådanne angreb, nedsættes mest muligt.
Hvis kvindeorganisationerne går ind for en sådan henvendelse, skulle det formentlig kunne lade sig gøre at få forslaget gennemført, da det jo her drejer sig om spørgsmål, der er af lige stor betydning for civilbefolkningerne både i Øst og Vest.
Mulighed for at angrebenes antal nedsættes.
Nogle skeptikere vil sikkert hævde, at en sådan konvention er værdiløs i praksis, da alle krigsførende uvægerlig vil påstå, at de mål, som de har bombet, udelukkende er krigsvigtige, og andre vil mene, at når eksisterende konventioner såsom konventionen om menneskerettighederne, Genferkonventionen, Haagerkonventionen m. fl. ikke respekteres af de krigsførende, er det nytteløst at søge oprettet nye konventioner, der formentlig heller ikke vil blive overholdt.
Herimod kan indvendes, at iselv om en konvention højst sandsynlig vil blive overtrådt mange gange, og selv om de krigsførende, hvor der overhovedet er mindste mulighed derfor, vil søge at bortforklare sådanne angreb ved at henvise til, at der på stedet fandtes krigsvigtige mål, så er de ulykker civilbefolkningen kan blive udsat for i en kommende krig, så frygtelige, at ikke den ringeste chance for at formindske disse bør lades uforsøgt. Og selv om underskriverne af en sådan konvention ikke under alle forhold vil overholde dennes bestemmelser, er der dog den mulighed, at tilstedeværelsen af en konvention, som begge parter har underskrevet, væsentlig vil nedsætte disse angrebs antal.
Endelig findes der også så oplagte forhold, at det vil være absolut umuligt at opfinde nogen militær begrundelse for angrebet, som t. eks. det tyske luft-waffes angreb på Coventry. Selv om en konvention kun kan medvirke til at forhindre sådanne angreb, vil alene hermed meget være vundet for civilbefolkningen.
Ingen mørklægning til at undskylde fejltagelserne med.
For at undgå at bomber, der er tiltænkt mål af militær betydning, i stedet kastes mod civilbebyggelsen, hvilket af propagandaen kan udnyttes som begrundelse og undskyldning for at starte gengæl-delsesterrorangreb, der uvægerlig vil sætte gen-gældelsessvikmøllen i gang, bør der træffes alle tænkelige forberedelser til at forhindre sådanne forvekslinger.
Da de moderne flyveres orienteringsmidler er så fintvirkende, at det er ganske ligegyldigt for orienteringen, om landet de overflyver er mørklagt eller ej, vil det være rimeligt under en krig at holde byerne fuldt oplyst. Hvis hospitaler, børnehjem, humanitære og historiske bygninger hele natten holdes fuldt oplyst (eventuelt projektørbelyst), og hvis man i beboelseskvartererne sørger for, at der i hver lejlighed brænder lys hele natten i mindst eet værelse, vil man i høj grad have vanskeliggjort det for en eventuel angriber at-påstå, at det skyldes en beklagelig fejltagelse, at han har kastet sine bomber mod et fuldt oplyst hospital eller en fuldt oplyst beboelseskarré, når disse skulle være kastet mod en kaserne. Under mørklægning vil sådanne forvekslinger, der kan få de mest tragiske følger, altid kunne bortforklares som hændelige uheld. Om man så kan få folk til at tro på det, er et andet spørgsmål. Uanset om en konvention som den foreslåede kan få megen eller ringere betydning, bør arbejdet påbegyndes. Lidelser som de, det koreanske folk, både nord og syd for den 38. breddegrad, er udsat for i dag, kan Europas civilbefolkning blive udsat for i morgen. Alt hvad der overhovedet kan gøréfr»for blot i nogen grad at afbøde disse ulykker, bør gøres og gøres snarest, da det haster. Det kan betyde liv og førlighed for millioner af civile, om det bliver gjort.
Fritz Schrøder.

08/01/1951
Rapport fra Nord Korea
Gengivet i uddrag efter den beretning, som bl. a. den britiske delegerede, mrs. Monica Felton udarbejdede, efter et gruppe-besøg i Wang-Hai- provinsen.
Ved KATE FLERON
De medlemmer af kvindedelegationen, der foretog denne rejse i Nordkorea, kom til byerne Anak og Shinchen. Vi fik efter deres tilbagekomst at vide, at man havde været ligeved at aflyse denne tur, fordi man frygtede nedkastning af faldskærmstropper i området, men der skete intet af den art, og de seks kvinder vendte velbeholdne hjem til landsbyen etter at have været godt hundrede km sydpå — omtrent midtvejs mellem Nordkoreas hovedstad Pjeng-Jang og Sydkoreas Seoul.
Den engelske mrs. Monica Felton, som nogle af hendes landsmænd efter hendes hjemkomst ønskede dømt og hængt for landsforræderi, og den unge liberale cubanske jurist, Candelaria Rodrigues, der blev arresteret, da hun kom hjem til Havana, og som i disse dage skal have sin sag for ved retten, var begge med på turen til Wang-Hai. Man må gå ud fra, at de i deres beretninger har taget udgangspunkt i denne rapport.
De øvrige deltagere var delegationens formand, dr. Nora Rodd, Canada, red. Eva Priester, Østrig, lærerinde Li Keng, Kina, og red. Ovsyannikova, USSR. I rapporten står bl. a.:
GRUPPENS medlemmer bragte i erfaring, at i hele provinsen Whang-Hai var 120.000 blevet dræbt af okkupationstropperne — foruden de mennesker, der havde fundet døden under luftbombardementerne. I byen Anak var 19.092 mennesker blevet udslettet af amerikanske, britiske og sydkoreanske styrker. I Anak besøgte de delegerede en bygning, som før krigen havde været et stort magasin; dette var i forbindelse med et tilstødende banklokale blevet indrettet som fængsel af besættelsestropperne. Det var delt i fem celler, ca. 4 +3 meter. Det blev meddelt af vidner, at disse celler havde været så tæt pakkede med mennesker, at det ikke havde været muligt for fangerne at sidde ned.
En bondekkone Han-Nak-Sen, der boede i Sun San Ri-gaden nr. 194, fortalte, at hendes mand og hans bror, Kim-Bon-Gyn blev arresterede den 10. november. To amerikanske soldater, der var ledsaget af fire Syngman-Rhee folk, foretog afhentningen. Selv lykkedes det hende at slippe bort og skjule sig. Både hendes mand og svoger og de andre fanger var enten bønder eller arbejdere, ingen af dem sad i officielle stillinger.
Det uhyggelige fængsel i Anak.
TIL dette fængsel i Anak blev der bragt mange kvinder med deres børn — nogle af børnene var ikke mere end to år. Fangerne fik meget lidt mad.
Mishandlingerne i fængslet — nogle fanger var blevet .slået med jernstænger — blev udført af Syngman Rhee-soldater under en amerikansk officers kommando. Den 25. november 1950 blev alle fangerne bragt ud mellem højene og begravet levende i løbegrave.
Et af de andre vidner var en ældre mand Kim San-Yen, der boede 172, Se-San-Ri-gaden. Han fortalte, at hele hans familie på 12 personer var blevet arresteret, deriblandt hans kone, hans søn, hans svigerdatter og deres 2-års barn. I begyndelsen var det ikke muligt for ham at finde ud af, hvad der var hændt dem. Senere fik han at vide, at de var bragt udenfor byen og dræbt mellem højene. Efter Anak var blevet befriet, begav han sig ud for at lede efter dem — og fandt resterne af sønnen og hans kone, der var bundet sammen med et reb. Der var ikke sår på nogen af ligene, og Kim-San-Yen havde derfor sluttet, at de var blevet levende begravet. Kim-San-Yen fortalte, at han havde altid været en religiøs mand, og at han havde været sikker på, at amerikanerne, der jo var kristne, ville opføre sig godt. Han sagde, at han ville aldrig have kunnet forestille sig, at de som kristne ville have været i stand til at begå sligt.
Delegationsgruppen besøgte også et andet fængsel, hvor de så — og tog med sig et instrument, der var blevet anvendt til at slå fangerne med - det var en standard U.S.A. army-baseball-bat. I korridoren udenfor cellerne var blodspor på gulvet.
En kvinde Shoy-Um-Bok, der boede i 187 San-Nai Ri-gaden, meddelte, at også hendes mand og søn havde været spærret inde i dette fængsel og senere dræbt. Hendes svigerdatter var blevet mishandlet så alvorligt, at hun endnu var sengeliggende.
Bragt til retterstedet, skudt, men undsluppet.
TO km udenfor byen besøgte delegationsmedlem-merne en bakkeside, hvor mange af Anaks beboere var blevet begravede, i små grupper og i store massegrave. Gravene blev åbnede, for at de delegerede kunne få mulighed for at se, hvad de indeholdt. Den ene grav var en børnegrav. De lig, man havde kunnet identificere, var blevet flyttet og begravet i andre grave — de lig, der nu var tilbage, havde man ikke kunnet kende. Man så tillige rester efter de døde, som børnesko, totter af hår og stumper af de reb, de havde været bundet med. I en anden af gravene lå der kun unge mænd. På denne bjergside alene var der tyve store grave — i en af dem lå 450 lig.
Gamle og unge fra distriktet kom og aflagde deres vidnesbyrd: der var børn og ganske unge, der fortalte, hvordan de selv havde set deres forældre blive myrdet. En ung kvinde Tsen-Hwa-Ook, som kom fra landsbyen i Chi-Do, 20 km fra Anak, fortalte, at hun var blevet arresteret af amerikanerne og .sammen med 19 andre ført bort for at blive skudt. Hun var kun blevet ramt i skuldren og bagefter smidt i floden med de andre. Hun og en anden kvinde Li-Hi-Dzin, der var 40 år gammel, havde haft held til at hjælpe hinanden fri af rebene, de var bundet med, og det lykkedes dem at svømme en lang distance og således -slippe bort. Li-Hi-Dzin døde af sine sår, men Tsen-Hwa-Ook lykkedes det at finde en hule, hvor hun kunne skjule sig i nogle måleder, til befrielsesarméen rykkede frem. Gruppens medlemmer så i hendes venstre skulder mærker efter kuglerne.
»Amerikanerne, der tror på Kristus«
GRUPPEN beretter, hvorledes deres jeeps mange gange blev stoppede af beboerne i de landsbyer, man kørte igennem — det var mennesker, der var ivrige efter at berette om de lidelser, de havde gennemgået. På vejen til Shinchen blev medlemmer af kommissionen stoppede af bønder, der slæbte på tunge redskaber, og hvis fødder og ben var dækkede af mudder. De fortalte, at i deres distrikt var floden gået over sine bredder, og at lig, der måneder i forvejen var kastede i vandet, nu kom op til overfladen. De havde om natten forsøgt at bjerge ligene i land.
I byen Shinohen var 23.259 personer blevet udryddet. Man fik huler at se, som besættelsesmagten havde anvendt som fængsler — i en af dem havde 30 kvinder og deres børn været indespærrede; de var blevet skudt tilsidst. I en anden hule havde 104 mennesker været fanger — det blev berettet, at de var blevet brændt, og de der ikke var opslugt af flammerne, var blevet kvalt. Man så, at der i den første hule var blodpletter på væggene, og den anden hule bar spor af brand. De så flere huler (natural caves), hvor lignende ugerninger havde fundet sted ~ i en af dem var mere end 1000 mennesker blevet skudt med maskingeværer.
Kommissionen stod anstigt til ansigt med talrige af de lokale beboere, der havde mistet deres slægtninge. Der var en kvinde, Chai-Ohun-Ok, 65 år gammel, boende nr. 247 Ko-Horn gade, som medbragte et instrument, et par meget store tænger, som hun fortalte, var blevet brugt til at klemme fangernes fødder med. Syv af hendes otte børn var blandt dem, der var blevet skudt.
Mange, men ikke alle vidnesbyrd blev nedskrevet - det ville have været uoverkommeligt — de bekræftede, hvad der var blevet meddelt om hændelserne i hulerne og gav enkeltheder om grusomhederne. Vidnerne gentog til stadighed, at de kunne ikke begribe, at »amerikanerne, der troede på Kristus« kunne udvise så stor brutalitet.
Også de engelske soldater havde været med.
RAPPORTEN fra Shinchen fortsætter med beretninger om en lade, hvor 300 kvinder og børn omkom under uhyggelige omstændigheder og om synet af massegrave udenfor, og ligene, som blev afdækkede. Det var på dette sted, at der kom en kvinde hen til Monica Felton -r hun var 42 år og hed Song-Choon-Ok, og hele hendes familie var blevet udryddet — og sagde: »Det var ikke bare amerikanere, der var med til dette, det var også engelske soldater.«
Der kom kvinder og gamle fra landsbyer, der lå så langt som 40 km fra Shinchen for at fortælle, hvad der var sket i deres distrikter. En kvinde fra landsbyen Kwon-Chou, den 41-årige Ju-Tong-Dze, fortalte, at der var 175 mennesker blevet dræbt — blandt dem hendes mand og hendes yngste barn på fem måneder. Selv var hun blevet arresteret, men var senere blevet løsladt. Hun fortalte, at hun med sine egne øjne havde set, hvordan amerikanske og engelske soldater havde smidt mennesker i vandet. Da besættelsestropperne måtte trække sig tilbage havde amerikanerne meddelt beboerne i distriktet, at atombomben ville blive kastet i Nordkorea, men når beboerne forlod deres landsbyer og trak mod syd blev de beskudt med maskingeværild fra luften. En kvinde på 30 år, Li-Di-Ye, fra landsbyen Sa-Ok Shek-So-street nr. 31, fortalte, at hendes mand havde været gartner. Da de amerikanske soldater kom for at arrestere ham meddelte de, at det var hensigten, at alle nordkoreanere skulle udryddes. Hun sagde, at i den gade, hvor hun boede, var der 100 huse, og 90 familier var blevet dræbt. Selv var hun også blevet arresteret med sine to børn, men det var lykkedes hende at undslippe, da hun skulle overføres fra det ene fængsel til det andet. Hun prøvede på at nå Pjeng-Jang, men blev fanget igen, og amerikanerne gav ordre til, at hun skulle skydes, men en Syngman-Rhee soldat forbarmede sig over hende og lod hende undslippe. Hun bevidner, at hun har set nordkoreanske fanger blive levende brændt. Mange af vidnerne i Hwan-hai-provinsen nævnede både Syngman-Rhee soldater, amerikanske og engelske soldater, når de fortalte om det, der var overgået deres hjemegn. Eet eneste vidne, den 14-årige Hwan-Ik-Soo fra landsbyen San-chen nævnede også canadiere.
Dokmentation: John Price, 'Racism, Canadian War Crimes, and the Korean War: Shin Hyun-Chan’s Quest for Justice,'
The Asia-Pacific Journal Vol 10, Issue 3 No 2, January 16, 2012.
- http://www.japanfocus.org/-John-Price/3678
'Scholars and journalists in Korea and the United States have worked hard over the past 15 years to bring to light the mass killings of civilians that occurred during the Korean War. These stories, including that of the strafing of civilians at No Gun Ri, have challenged the hegemonic narrative of the ‘good war’ that has dominated south Korean and US accounts of this tragic past.'
John Price is associate professor of Japanese history at the University of Victoria and director of the E.H. Norman Digital Archive project. His new book, Orienting Canada: Race, Empire and the Transpacific (Vancouver: UBC Press, 2011) will be the subject of discussion and debate at H-Diplo in early 2012.

08/01/1951

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for august 1951

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk