Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1. August 1950 / Timeline August 1, 1950

Version 3.5

31. Juli 1950, 2. August 1950


08/01/1950
Der har længe været krig i Korea : Kendsgerningerne forud for Korea-Konflikten
Peter P. Rohde. Frit Danmark, August 1950
GENOPRETTELSEN af staten Korea blev vedtaget på Kairo-konferencen i 1943, der blev tiltrådt af USA, England og Kina, Pofsdam-konferencen, hvor erklæringen fra Kairo blev gentaget og tiltrådt af Sovjetunionen, og Mosfcva-konferencen i december 45, hvor det tillige blev bestemt i § 2, at

“for at hjælpe med til uddannelsen af en provisorisk koreansk regering og for at udarbejde de nødvendige forudgående bestemmelser, skal der etableres en fælleskommission bestående af repræsentanter for USA's kommando i Sydkorea og for sovjetkommandoen i Nordkorea. Under forberedelsen af disse forslag skal kommissionen konsultere de koreanske demokratiske partier og sociale organisationer.”

Den zonedeling, der hentydes til, og som altså allerede var en kendsgerning på dette tidspunkt, blev til ved »General Order no. 1« til den japanske regering 2-9-45, der befalede at alle japanske tropper, der befandt sig nord for 38. nordlige breddegrad, skulle overgive sig til sovjetstyrkerne, de som stod syd derfor til amerikanerne. Så tilfældige var zoneinddelingen, der altså ikke svarer til nogen naturlige geografiske eller etiske skillelinjer.
Når det bestemtes, at de koreanske demokratiske partier skulle tages med på råd, skyldtes det ganske naturligt, at Korea jo ikke som Japan var et fjendeland, men et land, der selv i 40 år havde været undertrykt af japanerne.
Fælleskomimssionen trådte sammen i januar 46, men der viste sig straks stor principiel uenighed mellem de to grupper den bestod af. Man kunne ikke blive enige om, hvordan man skulle definere begrebet demokrati, og man kunne ikke blive enige om, hvilke koreanske partier man skulle konsultere. Om disse ting førte general Marshall, som på det tidspunkt var USA's ambassadør i Kina, og Mo-lotov en korrespondance, hvoraf det fremgår, at amerikanerne efter russernes mening havde været villige til at samarbejde med koreanske partier, der saboterede Moskva-konferencens bestemmelser og ikke ville vide af noget allieret formynderskab.
Splittelsen af det koreanske folk.
Det er selvsagt umuligt på afstand at tage standpunkt til rigtigheden af disse påstande, men man aner den baggrund, der har gjort dette spørgsmål til et forgrundsproblem, nemlig splittelsen i det koreanske folk, der var følgen af mange års undertrykkelse, den splittelse der kom til udtryk i modsætningsforholdet mellem kollaboratørerne med japanerne og modstandsfolkene.
På grund af disse uoverensstemmelser sneglede tiden sig afsted, uden at man kunne komme til nogen resultater.
Og dertil kom, at der efterhånden rejste sig en stadig kraftigere modstand fra det koreanske folks side imod fortsættelsen af den urimelige zoneinddeling, der var en skrækkelig ulempe for det økonomiske liv. Under ledelse af den borgerligt-radi-kale dr. Kim Ku, som siden 1919 havde været lederen af Koreas eksilregering og altså var en af modstandsbevægelsens mænd, dannedes en folkebevægelse, der arbejdede på at få delingen ophævet og udlændingene ud af landet hurtigst muligt. Den trådte for første gang offentligt frem i anledning af, at amerikanerne i april 48 traf forberedelser til at lade afholde valg i Sydkorea. I en erklæring af 23/4 sætter den nye bevægelse sig imod afholdelsen af valget i Sydkorea og fremsætter følgende programpunkter:

  1. Bevægelsen er imod oprettelsen af diktatur, også proletariatets diktatur.
  2. Den er imod monopolkapitalisme, men for bibeholdelsen af privat ejendomsret.
  3. Den er for oprettelsen af en fælleskoreansk regering efter valg i hele Korea.
  4. Den er for tilbagetrækningen af såvel sovjet-russiske som amerikanske styrker efter en to-rnagtsoverenskomst.

Valget blev dog afholdt alligevel og gav et stort flertal for de konservative partier. Nu begyndte stenen at rulle. Valget fandt sted under store uroligheder, og da, som følge af valget, republikken Korea blev proklamer et 15/8 med krav på at gælde hele Korea, svarede nordkoreanerne med oprettelsen af »den demokratiske folkerepublik Korea«, der ligeledes gjorde krav på at omfatte hele landet.
Der blev vedtaget en grundlov som oprettede en nationalforsamling på 527 medlemmer, indbefattet 360 fra Sydkorea. Statsminister blev Kim II Sung. Da denne regering var dannet, erklærede russerne, at deres mission i Korea var til ende, og at de ville evakuere deres tropper. De påbegyndte rømningen 18/9, og den var tilendebragt 25/12. På en russisk opfordring til amerikanerne om at gøre det samme, svarede disse at tiden ikke var inde, og at de måtte blive i landet i det mindste til UN's sikkerhedsråd have taget sagen i sin hånd.
Syngman Rhee bønfaldt amerikanerne om at blive.
På samme tid udviklede urolighederne i Sydkorea sig imidlertid til en oprørsbevægelse, som det dog lykkedes regeringstropperne at slå ned. Amerikanerne forholdt sig passivt, og deres militære leder, general Coulter, erklærede, at der ikke var grund for ham til at gribe ind, det var et indre koreansk anliggende, og at amerikanerne kun ville intervenere, når det gjaldt om at beskytte amerikansk liv og ejendom. Fra den sydkoreanske regering kom der indtrængende bønner til den amerikanske militærmagt om ikke at rømme landet, idet den erklærede, at dens dage snart ville være talte, hvis den blev alene om at klare ærterne. Dette kan synes besynderligt, såsandt som befolkningen i Sydkorea er dobbelt så stor som i Nordkorea, nemlig henholdsvis 20 og 8 millioner. Forklaringen kan kun være, at den sydkoreanske regering stod svagt i sit land og havde et flertal imod sig.
Dette ønske imødekom amerikanerne forsåvidt også, som de ikke straks forlod landet, men de opdagede snart, at det var blevet mange gange sværere for dem at blive, efter at russerne havde evakueret deres styrker i nord, og at de stod i fare for ved deres blotte nærværelse at uddybe de politiske modsætninger i Sydkorea endnu mere. Løsningen kunne derfor ikke være at blive i landet for stedse, men at styrke regimet, så det kunne stå på egne ben. Med dette formål for øje fik man derfor gennemført, at Sydkorea blev anerkendt af UN's politiske komité (dog ikke enstemmigt, idet Sverige afholdt sig fra at stemme), hvorpå vejen var åben for at skaffe landet et stort pengebeløb fra ECA, der bevilgede 300,000,000 dollars.
Den latente krigstilstand«
De to dele af Korea var nu faktisk inde i en latent krigstilstand, som kom til stadige sporadiske udbrud, og som naturligvis blev yderligere skærpet ved de forskellige retningslinjer, de to dele var opbygget af. Herom finder man i Manchester Guardian for 6/10 49 følgende oplysninger:

“I Sydkorea er det lykkedes amerikanerne, at nedbringe fæstejorden fra 73 pct. til 45, hovedsageligt ved salg af jord, der havde været i japansk eje. Jordreformen er nu imidlertid gået i stå på grund af det sydkoreanske regimes velvillige indstilling overfor godsejerne. I Nordkorea foretoges ligesom i Østeuropa gennemgribende jordreformer. I maj 1946 blev al jord eksproprieret, som havde tilhørt enten japanere eller koreanske godsejere og overladt bykomiteer, som skulle fordele den mellem de 700,000 bønder, af hvilke de fleste har været be-siddelsesløse landarbejdere. Fordelingen blev foretaget på samme måde som i Kina, men med den væsentlige forskel, at mens kineserne fordelte selve ejendomsretten til jorden, har bønderne i Korea vel fået en permanent brugsret til jorden, men ikke ejendomsret i den forstand, at de kan overføre den til andre. Formelt ejes jorden af bykomiteerne, hvilket betegner det første skridt mod kollektivisering. Fremskridtene i Nordkoreas landbrug er imidlertid langt overgået af industriens udvikling. Årets produktion opgives til at være fire gange så stor som 1946's og næsten lige så stor som 1944's. Nordkorea har fået russiske ingeniører og geologer til sine fabrikker og gruber og tekniske lærere til sine skoler, og regeringschefen Kim fremhæver, at disse russiske ingeniører får samme løn og samme vilkår som de koreanske ingeniører. Det gør et vist indtryk på koreanerne, eftersom de japanske ingeniører fik tre gange så meget og de amerikanske ingeniører tigange så meget.”

Om udviklingen i de to dele af Korea får man yderligere værdifulde oplysninger i en korrespondance fra Sven Tillge-Rasmussen i »Politiken« 1. januar 48:

“Den amerikanske besættelse af Korea har sandelig ikke været ufejlbarlig. Den har begået frygtelige dumheder. Fordi den var amerikansk? Fordi den søgte at undertrykke befolkningen? Det indtryk man får, er snarere alt for smerteligt af menneskelig uforstand, fejl, kortsyn, irritation, tilbøjelighed til at dekretere og søge de gale medarbejdere i den hellige ro og ordens misbrugte navn — først og fremmest den gamle historie: en alt for sen erkendelse af, at de folkelige kræfter, der er vakt og påkaldt under denne krig, umuliggør et tilbagefald til den gamle verden, og at de betegner en revolution, den vældigste i alle tider ...
De (amerikanerne) kom med helten fra Okinawa, general Hodge, i spidsen — og virkeligheden blev en smertelig skuffelse. Han havde været en storartet soldat i kamp, men hvad vidste han om koreanerne andet end den sandhed, at de var uden erfaring i at styre, at få af dem kunne læse eller skrive, og at det hele så temmelig kaotisk ud? Han var forsynet med vage direktiver fra Washington, rådgivere uden kendskab til befolkningens historie og politiske muligheder, og da opretholdelsen af ro og orden forekom ham at være øjeblikkets vigtigste bud, lod han en del japanere forblive midlertidigt i deres embeder. Det er aldrig tilgivet ham. Endnu værre var det, at en japansk politistyrke, bevaret for en tid af den amerikanske general, fyrede på en folkemængde. Hodge udnævnte et 11-mandsråd af koreanere — og han lod sig overtale til at tage en koreaner som formand, der var hadet og foragtet af sine egne, fordi han havde været rådgiver for japanerne. »Disse fejlgreb,« skriver Harold Slagg, en journalist, som på det tidspunkt gjorde tjeneste under general Hodge, »næsten ødelagde koreanernes tillid til amerikanerne.« De resulterede i trusler, baghold og strejker. Befolkningen kendte jo gennem slægtled sabotagens kunst. Den uvenlighed han sporede, drev ikke generalen til nogen nærmere forståelse af folket.«
»Men er russerne klogere i deres zone? (spørger S. T-R. videre). Der var den væsentlige forskel, at mens amerikanerne søgte at råde bod ved at hente nogle ældre koreanere hjem fra eksil, importerede russerne 30,000 koreanere fra Sibirien. De var i sin tid flygtet til Rusland, eller deres forfædre var flygtet — formentlig 800,000 koreanere lever i Sibirien. Disse 30,000 koreanere var sovjetborgere, opdraget til sovjetmetoder og loyale mod ideologien. Dermed havde russerne en koreansk-tal ende embedsstand, så at japanerne straks kunne sættes fra styret, arresteres og straffes. Også indfødte forrædere kunne øjeblikkelig udrénses. Russerne hædrede enhver, som japanerne havde forfulgt. Mange japanske teknikere blev ganske vist bevaret i bedrifterne, men undergivet koreanerne. Japanske krigsfanger blev sat til at bygge veje.”

Da Chiang Kai Shek var på spil.
Sammenligningen med Chiang Kai Shek melder sig hurtigt af sig selv, bl. a. også fordi den sydkoreanske regering selv på et vist tidspunkt understregede sammenhængen. 6/7 49 udstedte Chiang, hvis regime på dette tidspunkt stod overfor det totale sammenbrud, og som havde forlagt sit hovedkvarter til Formosa, et manifest om, at han agtede at fortsætte kampen mod kommunisterne til den bitre ende. Den 10. fløj han til Filippinerne og forelagde manifestet for præsident Quirigo, der straks underskrev det. Den 7/8 finder vi Chiang i Soul, hvor han forhandler med præsident Syngman Rhee, der ligeledes underskriver manifestet, og sammen udsender de et kommuniqué, der betoner nødvendigheden af at bekæmpe kommunismen »kollektivt såvelsom individuelt«, og hvori præsident Quirigo opfordres til at sammenkalde en konference til dannelsen af en østasiatisk union med dette formål for øje. Ved at indgå denne alliance har den sydkoreanske regering gjort sit til at udvide den koreanske konflikt fra at være et lokalt anliggende til at blive et led i den internationale magtkamp og ideologiske strid.
Amerikanerne, der nu lige så lidt som tidligere, forstod, hvad der faktisk foregik, forvekslede en tom regeringserklæring med en national handling og erklærede sig tilfredse, og da sydkoreanerne nu både havde fået penge, allierede og amerikansk militær instruktion, mente de, at tidspunktet nu var inde til at trække sig tilbage. 29/6 begyndte evakueringen, dog at de lod 500 amerikanske officerer blive tilbage som instruktører og rådgivere.
Krigen begyndte for et år siden.
Amerikanerne mente de havde gjort, hvad de kunne. Det havde de også, men lige meget hjalp det. Sydkorea var et skib med hul i bunden. Med de fremmede troppers bortdragen blussede de militære kampe mellem nord og syd, der hele tiden havde fundet sted i guerillaformat, op til regulære krigs-operationer. Ongjin-halvøen på Koreas vestside var fem gange på forskellige hænder i løbet af sommeren 49, og sydkoreanerne hævdede, at de havde erobret en bjergformation nord for 38. breddegrad den 25/7. Samtidig gav misfornøjelsen med det feudale styre i Soul og standsningen af jordreformen sig udtryk i en voksende partisanbevægelse i Sydkorea, der efterhånden kom til at omfatte henved 80,000 mand. Regeringen stod magtesløs, thi også hæren viste sig upålidelig.
7/7 foreslog den nordkoreanske regering påny, at der skulle afholdes valg over hele Korea, for at man kunne komme ud over den skæbnesvangre splittelse, men forslaget blev ikke besvaret, og krigen fortsatte. Det er vigtigt at fastholde denne faktiske krigstilstand, fordi den stiller de nuværende fjendtligheder i deres rette perspektiv. Krigen begyndte ikke den 25/6 iår, men for et år siden. Den nu pågående offensiv er ikke en begyndelse, men en fortsættelse i større målestok af, hvad der længe har stået på, og spørgsmålet om, hvem der begyndte, bliver derfor meningsløst — eller må stilles på en helt anden måde. Det bliver da et spørgsmål om, hvem der har ansvaret for den krigstilstand der indtrådte, efter at russerne og amerikanerne havde rømmet de to zoner. Det bliver da til et spørgsmål om de to zoners hele sociale og økonomiske politik, om den effektivitet de har udvist, om deres evne og vilje til at skaffe sultende mennesker mad. Når dette ikke for længe siden er gået op for verden, er det fordi man kun havde den endnu relativt beskedne militære indsats for øje og intet vidste om, hvad nordkoreanerne virkeligt evnede, nu da staten var blevet stabiliseret og det økonomiske liv kommet i gang.
Hvorfor kom de store operationer netop nu?
Men hvorfor kom de store operationer netop nu og ikke tidligere og ikke senere?
De kom ikke tidligere, fordi det først er i indeværende år, at regimet i Sydkorea er gledet så langt ud i korruption og indre opløsning, at man kunne regne med ikke at støde på nogen videre modstand, ligesom det først nu er blevet så ubestrideligt indlysende for enhver koreaner, hvadenten i nord eller syd, at der ikke var noget mere at vente sig af regeringen i Soul.
De kom ikke senere, fordi der var adskillige tegn på, at amerikanerne, der ikke længere kunne lukke øjnene for, at den sydkoreanske regering var ved at skride, nu indså at det var nødvendigt at gøre noget fundamentalt,.hvis man ikke ville se hele sit værk styrte sammen som et dårligt nedpløkket telt i monsunstormen.
Samtidig med at krigen efter en vinterdvale i april måned blussede op med, at nordhæren smadrede nogle bataljoner af Soul-regeringens tropper ved grænsen, sendte den amerikanske regering den 17. Syngman Rhee en kraftig note, hvori den kritiserede hans regerings arbejde sønder og sammen og krævede drastiske reformer, hvis der skulle kunne blive tale om yderligere hjælp. Det var nødvendigt at demonstrere et demokratisk sindelag overfor befolkningen. Den standsede jordreform måtte tages op igen, og den inflation, der ruinerede befolkningen, bringes til ophør. Skattevæsenet, der helt var hørt op at fungere, måtte bringes på fode igen, den omsiggribende sortbørshandel med de amerikanske hjælpevarer måtte standses, og endelig måtte de valg, der skulle have været afholdt i maj 49, finde sted snarest.
Således havde amerikanerne også i den 12. time tordnet for ørene af Chiang Kai Shek. Forskrækket tog Soul-regeringen skridt til visse reformer, søgte at standse sine bankovertræk, at få liv i jordreformen og lod omsider det valg, den havde forpligtet sig til, afholde den 30. maj. Resultatet blev, at Syngman Rhees støttepartier halveredes, fra 81 i 1948 til 49, mens de uafhængige partier fordoblede deres mandater, fra 64 i 1948 til 136. De i huj og hast gennemførte reformer var kommet for sent.
U. S. A. lovede støtte.
Amerikanerne var imidlertid ikke derfor til sinds at lade sydkoreanerne sejle deres egen sø. Ganske vist ønskede de ikke at se deres penge og våben forsvinde til glæde for en snæver kreds af profitører, men de vovede under ingen omstændigheder at lade deres myndlinge i stikken, hvis det betød, at hele Korea blev rykket ud af deres indflydelsesfære. Derfor begyndte der en stigende diplomatisk aktivitet over Stillehavet til trods for, at de få og ufyldestgørende reformer ikke havde ændret totalbillede det ringeste. Den 19. maj fastslog chefen for den amerikanske administrations hjælp til Korea, Johnson, overfor bevillingskomiteen i Repræsentanternes Hus, at 100,000 soldater og officerer i den sydkoreanske hær nu havde afsluttet deres uddannelse og var parat til at gå i krig, når det skulle være. I midten af juni kom den amerikanske krigsminister, som også hedder Johnson, og formanden for den fælles generalstab, Omar Brad-ley, til Japan og holdt en konference med Mac Arthur, og kort efter besøgte den amerikanske udenrigsministers særlige politiske rådgiver John Foster Dulles Sydkorea og besøgte fronten ved den 38. breddegrad. Den 19. juni erklærede han overfor den sydkoreanske nationalforsamling, at USA var parat til at give al den moralske og materielle støtte, sydkoreanerne behøvede i kampen mod kommunismen, den kamp Syngman Rhee havde forpligtet sig til ved tiltrædelsen af Chiang Kai Sheks manifest. Det var disse begivenheder, der ovenfor blev hentydet til som Nordkoreas motivering for at føre kampen til ende, inden det blev for sent. Det kunne ikke vente. Amerikanerne var begyndt at røre på sig.
Peter P. Rohde.
Vigtigste kilder:
Keesings arkiv — Chronique de poltique étrangére (Irist, des relations internat., Bruxelles) vol. I, no. 5
Det udenrigspolitiske selskabs udklipsarkiv

08/01/1950

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page