told

Latin: Forbrugsafgift, skat, på import til staten af, hvad der passerer en statsgrænse eller et toldområde; i ældre tider kunne toldområderne endda være indenlandske, fra land til by som betaling for tjenesteydelser. Der kan også pålægges told på eksport, specielt for varer som er vigtige for våbenindustrien. Ændringer i toldafgifter anvendes bl.a. til betaling af militærudgifter, specielt under krig. Skatte- og toldregnskaber er derfor vigtige kilder til en stats samlede militærudgifter.
Told begrænses af frihandel.
Bekendtgørelse om toldbehandling, 2012.
Se også: Accise ; Benelux ; beskyttelsestold ; Departementet for told- og forbrugsafgifter 1919-89 ; Direktoratet for Toldvæsenet ; GATT ; Generaldirektoratet for skattevæsenets toldkontorer 1865-1902 ; Generaltolddirektoratet ; Handelskonventionen af 1930 ; finanstold ; Landsskatteretten ; karantænetoldbetjent ; klimatold ; Nævnet vedrørende Antidumping- og Udligningstold ; protektionisme ; præference ; præferencehandelsområde ; Told- og Skattehistorisk Selskab ; Toldankenævnet ; toldbetjent ; toldbod ; toldbodretten ; toldbyrde ; tolddeklaration ; tolder ; toldfrihed ; toldgodtgørelse ; toldklaring ; toldkontor ; toldkontrol ; Toldmuseet ; toldrulle ; Toldrådet ; toldsatser ; Toldstyrelsen ; Toldunionen ; toldværdi ; toldvæsen ; Verdenshandelsorganisationen ; Øresundstolden 1497-1858 ; åretold.
Se tillige artiklen om told i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bind 18, spalterne 431-450.

Litteratur

Toldarkiver før 1969 : Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne. / : Ole Degn. Statens Arkiver, Told- og Skattehistorisk Selskab, 1994.
Dansk toldpolitik 1760-1797. / : Aage Rasch. Erhvervsarkivet, Universitetsforlaget, 1955.
Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede : med særligt henblik på dansk okseeksport / Studien über Zollrechnungsunterlagen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung des dänischen Rinderexports. Mit deutscher Zusammenfassung. / : Poul Enemark, 1971
Tabeller over Forbruget i Kongeriget Danmark af consumtionspligtige Varer og de deraf erlagte Afgifter; over den samlede Ind- og Udførsel af Varer til og fra Kongeriget Danmark, over de til Consum klarerede Qvantiteter og den deraf erlagte Told med Sportler – med Tilføiende af Varernes officielle Værdi; over Vareførselen mellem Kongeriget og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen; over Kongeriget Danmarks Handelsflaade; over Skibsfarten til og fra Toldstederne i Kongeriget, med Oversigter betræffende Nationaliteten af de fremmede Skibe, som have deeltaget i Skibsfarten, og over danske Skibes Søgning af fremmede Havne; og endelig som Anhang, Udsigter over Confiscations- og Mulctprovenüer ved Kongerigets Told- og Consumtionssteder, over de i Kongeriget udbetalte Toldgodtgjørelser, og over den directe oversøiske Import- og Exporthandel. Alt for Aaret 1848.
Finantsministeriet, 1834-1851.
- https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=21847
Træk af krydstoldvæsenets historie. / : B. v. Munthe af Morgenstierne.
I: Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 1947 s. 87-124.
Krydstoldvæsenet søgte at hindre smugleri langs kysterne.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page