liggetid

Den tid noget tager, eksempelvis:
1. Patienternes liggetid på hospitalet.
2. Den tid, fugle ruger; rugetid.
3. Den tid, hvori noget eksempelvis frugt og vin skal henligge, lagres.
4. Den tid det tager at sælge en bolig.
5. Den tid, en sag er under behandling i en administration, domstol eller forvaltning.
Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2016.
2.1 Sagsbehandlings- og liggetider,
Tabel 3. Sagsbehandlingstid opgjort i måneder 2014-2016.
Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne, 2017.
Konklusion
Den 1. juli 2013 blev der gennemført en omstrukturering af de regionale statsforvalt-ninger og en reform af klagestrukturen på det sociale område og på beskæftigelsesområdet. Reformen indebar bl.a., at klagesager blev flyttet fra de daværende statsforvaltninger til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen hører nu under Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens Statsforvaltningen hører under Børne- og Socialministeriet.
Udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen er i perioden juni 2014 - november 2016 blevet nedbragt væsentligt. Målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3,25 måneder i 2016, som ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold angiver i sin redegørelse til beretningen, er ikke nået. På grund af udflytningen af arbejdspladser i Ankestyrelsen valgte det daværende Social- og Indenrigsministerium og Ankestyrelsen at ændre resultatmålet for klagesagerne i resultatkontrakten for 2016 til en liggetid på 3,5 måneder. Det svarer til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 4,5 måneder. Det nye resultatmål for 2016 er opfyldt. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider ligger fortsat væsentligt under niveauet i 2013 og 2014.
Siden 2015 har Statsforvaltningen ud over en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for afgjorte sager også arbejdet med mål for liggetider for verserende sager på de en-kelte sagsområder. På Statsforvaltningens områder arbejdes der fremadrettet pri-mært med liggetid som den styringsrelevante angivelse af, hvor lang tid borgerne kan forvente at skulle vente på en afgørelse i familieretlige sager. Børne- og Social-ministeriet og tidligere ministerier på området samt Statsforvaltningen har løbende siden 2014 udviklet supplerende styringsmål for familieretten, som er implementeret i resultatplanen for 2016 og videreført i resultatplanen for 2017.
Rigsrevisionen finder arbejdet tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.
Hvad sker der i mørket i Støjbergs ministerium? Selv om det nu er ét år siden, at Inger Støjberg var indkaldt til det første samråd i sagen om ministeriets ulovlige behandling af ansøgninger om humanitær opholdstilladelse til alvorligt syge udlændinge, venter ansøgere fortsat på at få deres sag afgjort. / : Ulrik Dahlin. I: Information,, 11. januar 2019.
En enkelt ansøgning har eksempelvis haft en samlet 'liggetid', som det kaldes, i ministeriet på to år og fem måneder, mens den gennemsnitlige 'liggetid' for de 15 ansøgninger i samme kategori har været lidt over 12 måneder. Det fremgik af et svar fra ministeren til Folketingets Udlændingeudvalg lige før jul.
Liggetid var i svaret defineret som den tid, der går, inden der foretages et nyt sagsskridt, og er altså kortere end den samlede sagsbehandlingstid. Ifølge et andet svar fra ministeren er der således fem sager, der stammer tilbage fra før juli 2015, som stadig var verserende ultimo september sidste år.
Se også: bureaukrati.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page