bankpakke

De seks økonomiske tiltag som regeringerne og et flertal i folketinget vedtog i perioden 2007 til 2013 for at beskytte den financielle sektor og specielt pengeinstitutterne.
Bankpakken (bankpakke I)
Staten stillede en generel statsgaranti med den finansielle sektor for at dække alle simple kreditorer med fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter frem til 30. september 2010. Finansiel Stabilitet A/S blev stiftet.
Kreditpakken (bankpakke 2)
Finansiel Stabilitet A/S kunne på vegne af staten efter ansøgning fra penge- og realkreditinstitutter indtil den 31. december 2010 indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti med en løbetid på op til 3 år. Endvidere fik penge- og realkreditinstitutterne mulighed for at søge om statsligt kapitalindskud (hybrid kernekapital). Ansøgningerne blev behandlet af en koordinationsgruppe fra forskellige ministerier uden deltagelse af Finansiel Stabilitet.
Exitpakken (bankpakke 3)
Exitpakken fra oktober 2010 afløste den generelle statsgaranti i Bankpakken. Indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende pengeinstitutter er ikke længere sikret fuld dækning for deres tilgodehavender. Nødlidende pengeinstitutter er ikke forpligtede til at lade sig afvikle gennem Finansiel Stabilitet, og Garantifonden indgår med en garantistillelse i forbindelse med overtagelsen af en nødlidende bank. Staten bærer ikke en økonomisk risiko i forbindelse med den efterfølgende afvikling-
Konsolideringspakken (bankpakke 4)
Konsolideringspakken fra september 2011 sigter på at skabe et større incitament hos levedygtige pengeinstitutter til helt eller delvist at overtage engagementerne fra nødlidende pengeinstitutter, idet både Garantifonden for Indskydere og Investorer og Finansiel Stabilitet kan bidrage med en medgift. Der er også med Konsolideringspakken skabt bedre muligheder for, at udækkede simple kreditorer i det nødlidende pengeinstitut ikke lider tab, når et pengeinstitut bliver nødlidende.
Udviklingspakken (bankpakke 5)
Udviklingspakken blev vedtaget i mart 2012 for at forbedre især små- og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Dette indebar initiativer om at oprette et landbrugsfinansieringsinstitut og lade Finansiel Stabilitet overtage FIH's ejendomsportefølje samt etablering af Landbrugets Finanseringsbank.
SIFI-aftalen (bankpakke 6) Aftalen fra 2013 implementerer et nyt kapitalkravsdirektiv fra EU, hvor. Lovgivningen skærper likviditets- og kapitalkravene til især de større danske pengeinstitutter, kaldet systemisk vigtige finansielle institutter

Litteratur

Finansminister korrigerer forgængers 'misvisende' oplysninger om bankpakker : Er regningen for at have hjulpet bankerne gennem den finansielle krise et plus på 18 milliarder kroner? Eller et minus på op til 120 milliarder? Og hvorfor må finansministeren nu korrigere forgængerens 'misvisende' oplysninger om størrelsen af denne regning? Forvirret? Forklaring følger./ : Kim Kristensen. I: Information, 28. marts 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page